Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Kadernota volksgezondheidsbeleid 2012-2015

11 december 2012

De komende jaren ligt de focus van het Amsterdamse gezondheidsbeleid op de aanpak van gezondheidsproblemen bij mensen in achterstandssituaties. Daarnaast wordt geconcentreerd op de factoren die vanuit gezondheidsoptiek de grootste impact op de gezondheid hebben: roken, een actieve leefstijl en een gezond gewicht, depressie en angstproblemen. Bij bewoners in aandachtswijken is een opeenstapeling van deze gezondheidsproblemen te zien. De kadernota is op 22 december 2011 door de gemeente vastgesteld.

voorkant kadernota 2012 - 2015

Uit de nota blijkt, dat er als het gaat om de gezondheid van mensen sprake is van een tweedeling in Amsterdam: mensen met een lage opleiding hebben vaker en langer te maken met ziektes en leven gemiddeld zeven jaar korter dan hoger opgeleiden. Het kiezen voor een gezonde levensstijl hangt vaak samen de leefsituatie en de directe leefomgeving, maar minstens even belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Wethouder Zorg, Eric van der Burg: “ Ik ga niet op de stoel van de Amsterdammers zitten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat bewoners die dat nodig hebben, ondersteuning krijgen om gezond en actief oud te worden. Dat is zowel voor henzelf als voor de stad goed”.
De lopende activiteiten op het terrein van de volksgezondheid blijft de gemeente uitvoeren, maar de gezondheidsproblemen in aandachtswijken krijgen in de komende periode extra aandacht.

Van der Burg: “Het verbeteren van de gezondheid van Amsterdammers is geen sprint maar een marathon. In deze nota geef ik dan ook een doorkijk tot 2020. Dat lijkt ver weg maar het voorkomen van ziekten houdt immers niet op bij een gezonde leefstijl. Er is een sterke infrastructuur nodig, met een goed aanbod van voorzieningen, een veilige, leefbare buurt en een stimulerende (werk)omgeving. Daarom is samenwerking noodzakelijk tussen partijen die zich bezig houden met werk, leefomgeving, opleiding en gezondheid. Die moeten met elkaar verbonden worden, om de gezondheid van vooral de kwetsbare Amsterdammers te helpen verbeteren.”

De nadruk ligt in de nota op integraal beleid: kansen moeten worden benut om samen met gemeentelijke diensten, stadsdelen, zorg- en welzijnsorganisaties en private partijen de problemen op het gebied van volksgezondheid aan te pakken. Deze samenwerking moet vorm krijgen op wijk- en buurtniveau met een focus op de aandachtswijken. De uitwerking verloopt via vier sporen: gezond meedoen, gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en toegankelijke zorg en ondersteuning.
Deze investeringen in de gezondheid betalen zich uit op verschillende fronten. De gezondheid van mensen draagt ook bij aan een prettige wijk, het vinden van werk, het volgen van een opleiding of het participeren in de maatschappij.