Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Netwerkontwikkeling Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLi's) Amsterdam

27 januari 2016

Op deze pagina - Netwerkontwikkeling Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLi's) Amsterdam


Gecombineerde leefstijlinterventies (GLi's) richten zich in eerste instantie op gezondere voeding en meer beweging. Ze beogen een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen bij volwassenen met overgewicht en daaraan gerelateerde ziektebeelden. In de Amsterdamse stadsdelen worden deze leefstijlinterventies aangeboden door organisaties op het gebied van preventie, zorg, welzijn en sport. Omdat een goede gezondheid bijdraagt aan een actieve participatie in werk en samenleving, en vice versa, wordt tevens samenwerking gezocht met diensten als maatschappelijke ontwikkeling, wonen, werk en inkomen. Een goed functionerend lokaal netwerk van alle betrokken praktijkprofessionals en beleidsmedewerkers lijkt een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van deze leefstijlinterventies in termen van bereik en effectiviteit. In diverse Amsterdamse stadsdelen doen zich op dit moment interessante ontwikkelingen voor in de netwerkvorming rondom gecombineerde leefstijlinterventies. Om deze ontwikkelingen te versterken is op initiatief van de GGD, DMO Sport en de 1ste Lijn Amsterdam, en in samenwerking met Achmea en de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, subsidie verworven voor een actiegerichte ontwikkelingsevaluatie. Dit onderzoek beoogt direct aan te sluiten bij de lopende ontwikkelingen in drie stadsdelen en in nauwe samenspraak met de daarbij betrokkenen, zoals de stedelijke coördinator en de projectleider, een aantal cycli van observatie, reflectie, planning, actie en observatie te doorlopen. Naast het versterken van de lopende netwerkontwikkelingen is het onderzoek ook bedoeld om stadsdeeloverstijgende kennis te ontwikkelen over de rol van netwerken in het creëren van een geïntegreerd aanbod van preventie, zorg, welzijn en sport en de rol die burgers daarin spelen.

Doel

Verbeterde verbinding tussen de domeinen preventie, zorg, welzijn en sport gericht op effectieve en samenhangende ontwikkeling en uitvoering van Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLi’s) met als doel een samenhangend aanbod te genereren van GLi’s dat (a) van hoge kwaliteit is, (b) een hoog bereik heeft onder de beoogde doelgroep, en (c) bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzaam gezonde leefstijl bij deelnemers.

Doelgroep

Uitvoeringspraktijk

Beweegnetwerken in stadsdelen
GLi-eindgebruikers, m.n. moeilijk bereikbare Amsterdamse bevolkingsgroepen met een risico op overgewicht, zoals groepen met een lage SES
GLi-aanbieders, zoals eerstelijns professionals, welzijn- en beweegaanbieders
1ste Lijn Amsterdam
Andere ROS’en en ROS-koepel LVG

Beleid

Gemeentelijk beleidsmakers
Beleidsmakers stadsdelen
Achmea
Andere gemeenten en verzekeraars

Onderzoek

Collega- onderzoekers, zoals binnen GGD Amsterdam, Afdeling EGZ en AMC/UVA
Andere kennisinstituten, zoals andere GGD'en, Universiteiten, NISB

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl