Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam

27 januari 2016

Op deze pagina - Wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam


Veel mensen hebben moeite hun weg in de zorg te vinden en niet iedereen is in staat om hulp te vragen. Het programma 'Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' verbetert de samenhangende zorg in wijken en richt zich met name op kwetsbare groepen. Het programma zet extra wijkverpleegkundigen in zodat preventie en zorg, wonen en welzijn op wijkniveau beter met elkaar worden verbonden. Deze extra inzet is bedoeld voor wijken waar sprake is van sociaaleconomische- en gezondheidsachterstanden. De wijkverpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld verslechtering van de gezondheid tijdig signaleren en tijdig verwijzen om erger te voorkomen. In Amsterdam zijn tussen 2010 en 2012 door ZonMw negen verschillende ‘Zichtbare schakel’-projecten gesubsidieerd. ZonMw constateert dat er overeenstemming en verschillen zijn in de wijze waarop organisaties uitvoering geven aan de positionering van de wijkverpleegkundigen in de projectorganisatie en in de wijk. Daarom wil ZonMw onderzoeken • wat de diverse organisatiemodellen zijn bijvoorbeeld samenwerking van thuiszorginstellingen en gezondheidscentra • de rol en waarde van een regionale ondersteuningsstructuur is zoals de 1ste Lijn Amsterdam voor de ‘Zichtbare schakel’-projecten in Amsterdam • hoe de ‘Zichtbare Schakel’ na 2013 op gemeentelijk niveau in samenwerking met de preferente zorgverzekeraar vorm moet worden gegeven. Dit onderzoek draagt dan ook bij aan de visieontwikkeling van de (her)positionering van de brede wijkverpleegkundige functie in de wijk en de wijze waarop hier op stedelijk niveau sturing aan gegeven kan worden. De te verkrijgen inzichten zijn niet alleen van belang voor de stad Amsterdam, maar kunnen ook dienen als voorbeeld voor andere gemeenten. De projectgroep bestaat uit GGD Amsterdam, Afdeling EGZ, Stichting 1ste Lijn Amsterdam en Cliëntenbelang.

Doel

Het onderzoek moet antwoord geven op drie verschillende vraagstellingen:
A. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de organisatiemodellen van de ‘Zichtbare-schakel’-projecten die gehanteerd worden binnen Amsterdam (sterke en zwakke kanten, positie wijkverpleegkundige enz.)?
B. Wat is rol en meerwaarde van de bijdrage van een regionale ondersteuningsstructuur zoals 1ste Lijn Amsterdam voor de ‘Zichtbare schakel’-projecten? en
C. Hoe wordt de organisatie van de voortzetting van de ‘Zichtbare Schakel’ in 2013 op gemeentelijk niveau in samenwerking met de preferente zorgverzekeraar vormgegeven?

Doelgroep

Interviewronde
- wijkverpleegkundigen (2 per project, 10 interviews)
- projectleiders (5 interviews)
- bestuurders thuiszorgorganisaties en koepel van gezondheidscentra (6 interviews)
- kwartiermakers, senior adviseur en directeur Stichting 1ste Lijn Amsterdam (6 interviews)
- betrokkenen Gemeente (2 interviews)
- betrokkene zorgverzekeraar Achmea (1 interview)

Concept Mapping
- samenwerkingspartners zoals HA/POH, buurtregisseur, sociaal maatschappelijk werker, enz.
- de geïnterviewden
- alle wijkverpleegkundigen

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl