Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Toelichting en verantwoording

23 mei 2017

Zijn de verschillen statistisch getoetst?

Met statistische toetsen wordt nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen groepen op toeval berust. Op deze website staat geen informatie over statistische significantie van verschillen. U kunt dus niet zien of een gevonden verschil daadwerkelijk bestaat of mogelijk op toeval berust. Daarbij is het goed om te weten dat een eventuele toe- of afname van een gezondheidsuitkomst ook het gevolg kan zijn van verschillen in werkwijzen en meetinstrumenten over de tijd. In de rapporten van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor vindt u meer informatie over de significantie van gevonden verschillen.

Zijn de gegevens representatief voor de gemeenten en stadsdelen?

Ja. De gegevens zijn voor geslacht en leeftijd gewogen naar de bevolkingsopbouw van de gemeenten en stadsdelen. Hiervoor gebruiken we bevolkingsgegevens op 1 januari van het onderzoeksjaar. Na weging zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van 19 jaar en ouder voor geslacht en leeftijd

Hoe worden stadsdelen en gebieden bepaald?

De indeling van Amsterdammers naar stadsdeel en gebied vindt plaats op basis van het woonadres.
De richtlijnen van de gemeente Amsterdam worden hiervoor gebruikt (1). De stad Amsterdam is opgedeeld in 8 stadsdelen: Noord, Oost, Zuidoost, Zuid, Centrum, West, Nieuw-West, en Westpoort. Omdat in Westpoort weinig inwoners telt, wordt dit stadsdeel voor de Amsterdamse Gezondheidsmonitor samengevoegd met West. Voor de indeling op gebiedsniveau wordt gebruik gemaakt van de indeling in 22 gebieden zoals vastgesteld door B&W in 2014 (2).

1. Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam. De gemeente Amsterdam verdeeld in 8 stadsdelen en 97 buurtcombinaties, 1 januari 2012 (Amsterdam stadsdelen en buurtcombinaties (GIF, 382 kB))
2. B&W. Vaststellen geografische gebiedsindeling voor gebiedsgericht werken binnen de gemeente Amsterdam. Zie flap College van B&W d.d. 28 januari 2014 (PDF, 44 kB). Zie plattegronden buurtcombinaties (PPT, 1.8 MB).

Hoe is sociaal-economische positie bepaald?

Het hoogste behaalde opleidingsniveau gebruiken we als indicator voor de sociaal-economische positie. Opleidingsniveau wordt verdeeld in 4 categorieën:

  • Laag (lo)
  • Midden 1 (mavo, lbo, mbo1)
  • Midden 2 (havo, vwo, mbo2-4)
  • Hoog (hbo, wo)