Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Werkwijze

17 maart 2015

Wat is de Amsterdamse Gezondheidsmonitor?

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor is een grootschalig gezondheidsonderzoek onder inwoners van 19 jaar en ouder. Het onderzoek vindt eens in de vier jaar plaats en bestaat uit een combinatie van een schriftelijke en digitale enquête en mondelinge interviews. In 2008 zijn ruim 13.000 Amsterdammers uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek, 6.511 Amsterdammers hebben gereageerd. Dit is een respons van vijftig procent. In 2012 ontvingen 19.000 Amsterdammers een uitnodiging en waren er ruim 7.200 deelnemers (respons: 38%).

Waarom deze gezondheidsmonitor?

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft elke gemeente de taak op de hoogte te blijven van de gezondheid van haar inwoners. De Amsterdamse Gezondheidsmonitor is één van de middelen die de GGD Amsterdam inzet om informatie over de gezondheid van Amsterdammers te verzamelen.

Welke onderwerpen staan in de vragenlijst?

De vragenlijst van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor bevat vragen over diverse gezondheidsonderwerpen:

  • Lichamelijke gezondheid o.a. ervaren gezondheid, chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
  • Psychosociale gezondheid o.a. eenzaamheid, angst en depressie en huiselijk geweld;
  • Gebruik van zorg o.a. huisartsenbezoek, mantelzorg en behoefte aan hulp;
  • Leefgewoonten o.a. roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen;
  • Leefomgeving o.a. geluidshinder.

Bij de keuze van de meetinstrumenten wordt aangesloten bij de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en bij de standaarden van de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gevalideerde vragen(lijsten). U kunt de vragenlijst opvragen bij gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

Voordat de analyse van de vragenlijstgegevens van start gaat, controleren we de gegevens en corrigeren deze indien nodig. Ook worden onvolledige vragenlijsten verwijderd. Om de representativiteit van de steekproef te waarborgen, worden alle gegevens gewogen naar geslacht, leeftijd en stadsdeel bij het berekenen van de percentages.

Waar kan ik meer resultaten van de gezondheidsmonitor vinden?

Elke vier jaar verschijnt een stedelijk rapport met een beschrijving van de gezondheid, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdammers. Ook brengen we factsheets met kerncijfers over stadsdelen.
De rapportage over 2012 vindt u op onze website : Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012.

De rapportage van 2008 kunt u hier downloaden: Zo gezond is Amsterdam! : eindrapport Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2008 (PDF, 2 MB)