Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Amsterdam Age Friendly City

8 mei 2017
-
Johan Osté

Amsterdam vergrijst, net als de rest van Nederland. Maar hoe zorg je dat de stad leefbaar blijft voor ouderen? In 2007 lanceerde de Wereld Gezondheid Organisatie het concept ‘Age-Friendly Cities’ om antwoord te vinden op deze vraag. Amsterdam is sinds 2015 lid van het netwerk van Age Friendly Cities. Via dit netwerk van steden worden kennis en ervaringen uitgewisseld om tot een stad te komen waar je prettig en gezond oud kan worden. De GGD Amsterdam, afdeling EGZ, coördineert dit initiatief.

Wereldwijd aandacht voor gezond oud worden in de stad

De vraag: ”Hoe word je gezond oud in de stad?” wordt om meerdere redenen steeds urgenter. Het aantal ouderen neemt toe, evenals het aantal ouderen met chronische aandoeningen. Tegelijkertijd stimuleert de overheid dat steeds meer mensen zelfstandig thuis blijven wonen en blijven participeren in de samenleving. Deze opgave zien we niet alleen in Amsterdam of in Nederland, maar wordt wereldwijd gesignaleerd. Ook omdat er steeds meer mensen in de stad gaan wonen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het netwerk Age Friendly Cities opgezet om steden te stimuleren in te spelen op deze ontwikkeling. De WHO heeft een Age Friendly City nader omschreven in acht aandachtspunten, zoals buitenruimte, mobiliteit, huisvesting en maatschappelijk ondersteuning en zorg. Deze aandachtspunten geven een kader van waaruit gewerkt kan worden. Burgers, gemeenten en andere betrokkenen kunnen aan de hand hiervan bepalen wat zij belangrijk vinden en vervolgens werken aan de realisatie.

Amsterdam als Age Friendly City

Age Friendly City kent in Amsterdam drie stedelijke actielijnen waar de gemeente aandacht aan geeft: ouderenhuisvesting, dementie en eenzaamheid. Daarnaast zijn vier pilotgebieden geselecteerd waarin we op een kleinschalige werkwijze willen werken aan een levensloopbestendige wijk. Het afgelopen jaar is in deze wijken veel informatie verzameld over, met en door ouderen. Niet alleen op de punten waar het in de wijk beter zou kunnen, maar ouderen worden ook gevraagd mee te denken over oplossingsrichtingen. In de vier gebieden is daarnaast onderzoek uitgevoerd naar de stedenbouwkundige kenmerken. Met professionals en ouderen zijn routes gelopen om te kijken waar je (soms letterlijk!) tegenaan loopt. Een van de ideeën die daaruit is voortgekomen is de ontwikkeling van een levensloopbestendige route. Zo’n route loopt als een circuit door de buurt en nodigt uit tot ontmoeten en bewegen. De route leidt langs relevante voorzieningen, woningen, verblijfsplekken en openbaar vervoershaltes, brede en obstakelvrije stoepen en voldoende zit- en leungelegenheden.

Van analyse naar uitvoering

Met de deelname aan het WHO netwerk wil Amsterdam zich sterk maken voor een levensloopbestendige stad. Bij de toetreding tot het netwerk heeft Amsterdam aangegeven hoe zij in een periode van vijf jaar wil komen van een gedegen analyse tot en met uitvoering en evaluatie. De dataverzameling is nu in volle gang. Op basis van al deze informatie wordt een Actieplan Age Friendly City opgesteld met daarin onder andere aandacht voor de levensloopbestendige route, beweging en valpreventie . Het plan bouwt verder op hetgeen er in de stad gebeurt en zal eind mei 2017 klaar zijn voor verdere besluitvorming.

Benieuwd wat er in staat? Hou dan de website in de gaten.