Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezonde School wint terrein!

31 augustus 2016

Steeds meer scholen in Amsterdam en Amstelland vinden gezondheid belangrijk en gaan aan de slag met de Gezonde School Aanpak. Dit houdt in dat scholen activiteiten uitvoeren en maatregelen treffen om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Hierbij is aandacht voor gezondheidseducatie, de schoolomgeving, beleid, ouderbetrokkenheid en vroegsignalering. Inmiddels wordt er op 45 scholen voor voortgezet onderwijs De Gezonde School en Genotmiddelen uitgevoerd. Meer dan 55 basisscholen en 25 scholen voor vmbo en praktijkonderwijs werken met programma's over seksualiteit. 80 basisscholen werken met het JUMP-in programma van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), gericht op gezonde voeding en meer bewegen.

Programma Gezonde School

Gezonde School is een programma waarin scholen en organisaties gezamenlijk werken aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Het Gezonde School programma werkt vraaggestuurd en probeert dus aan te sluiten bij wensen en behoeften van school en de directe omgeving. Adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam bieden scholen en partners informatie, advies en ondersteuning bij de Gezonde School aanpak.

Lancering website

In het nieuwe schooljaar komt voor het onderwijs een Amsterdamse Gezonde School website beschikbaar. Op deze website is alle belangrijke informatie te vinden die scholen helpt een Gezonde School te worden. De informatie is op een toegankelijke en geordende manier gepresenteerd, waardoor scholen zelfstandig met de Gezonde School aan de slag kunnen. Scholen die dat wensen kunnen ondersteuning krijgen van een adviseur Gezondheid en Leefstijl van de afdeling EGZ. Op de website wordt ook een plek ingeruimd waar de school het eigen schoolgezondheidsprofiel kan inzien en een eigen schoolpreventiescan kan invullen.

Schoolgezondheidsprofiel

Elk schooljaar maakt de GGD Amsterdam voor alle scholen in het voortgezet onderwijs een schoolgezondheidsprofiel. Het profiel geeft een goed beeld van de gezondheidssituatie van de leerlingen op school. Het schoolgezondheidsprofiel is gebaseerd op de vragenlijsten die de leerlingen voor het preventief gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg hebben ingevuld. Onderwerpen van het schoolgezondheidsprofiel zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, omgaan met elkaar en veilige en vrijwillige seks. In het profiel is ook aangegeven waar de school positief of negatief afwijkt van andere scholen. Op basis van dit schoolgezondheidsprofiel kan de school verantwoorde keuzes maken voor Gezonde School thema's.

Schoolpreventiescan

Met de schoolpreventiescan kan de school in kaart brengen wat de school al doet op het gebied van gezondheidsbevordering en waar kansen liggen voor het versterken van een effectieve inzet op de vijf pijlers van de Gezonde School:

  1. Signalering van risicofactoren bij individuele leerlingen, zoals gescheiden ouders, pesten of middelengebruik, en adequate verwijzing naar hulp indien nodig;
  2. Gezondheidseducatie; het (klassikaal) aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid en leefstijl;
  3. Ouders; activiteiten om ouders bij een gezonde ontwikkeling van de leerlingen te betrekken;
  4. Schoolomgeving; maatregelen in de sociale en fysieke omgeving die een gezonde ontwikkeling en een gezonde leefstijl van leerlingen stimuleren, en ;
  5. Beleid; het vastleggen en handhaven van afspraken en regels over een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving.

Vignet Gezonde School

Scholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat de school gezondheid belangrijk vindt. Adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kunnen de school adviseren en ondersteunen bij de aanvraag van het vignet.

Meer informatie?

Neem contact op met Judith de Meij, programmamanager Gezonde School van de GGD Amsterdam, afdeling EGZ: jdmeij@ggd.amsterdam.nl