Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezondheidsmonitor 2016 Amsterdam en Amstelland

28 april 2016
-
Henriëtte Dijkshoorn
Foto: Edwin van Eis

Het is weer tijd voor de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen!


Elke vier jaar voert de GGD Amsterdam een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid van volwassenen en ouderen wonend in Amsterdam en Amstelland (Amstelveen, Uithoorn, Diemen, Aalsmeer en Ouder-Amstel). Dit najaar vindt het onderzoek opnieuw plaats. De resultaten uit dit onderzoek helpen de GGD en de gemeenten bij het vormgeven van het lokale gezondheidsbeleid. Vragen die met dit onderzoek kunnen worden beantwoord zijn onder andere: 'Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?' 'Zijn er veranderingen te zien vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden?' 'Komen in Amsterdam en Amstelland bepaalde problemen vaker voor dan elders in Nederland?' Net als in 2012 voeren alle GGD'en in Nederland de gezondheidsenquête in dezelfde periode uit. Daardoor komen voor een groot aantal thema's nationale cijfers beschikbaar en kunnen wij onze lokale cijfers daarmee vergelijken.

Wat houdt het onderzoek in?

In september ontvangen zo'n 23.000 Amsterdammers en 14.000 inwoners van de regiogemeenten per post een uitnodiging om een vragenlijst via internet in te vullen. Schriftelijk invullen kan ook, vanaf eind september vallen de schriftelijke vragenlijsten in de brievenbus. Inwoners met een niet-Nederlandse herkomst kunnen de vragenlijst in het Engels of het Turks invullen. Ook zijn er interviewers die respondenten, in de eigen taal, kunnen helpen met het invullen van de vragenlijst, zowel telefonisch als aan huis. De steekproef voor het onderzoek is afkomstig uit het bevolkingsregister.

Welke onderwerpen staan in de vragenlijst?

In de vragenlijst staan vragen over de eigen gezondheidsbeleving, ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging, psychische gezondheid, voeding, alcoholgebruik, mantelzorg en huiselijk geweld. Maar ook vragen over sociale uitsluiting, regie over het eigen leven en positieve gezondheid. Deze onderwerpen geven de gemeente veel informatie die nodig is om haar nieuwe taken binnen het sociaal domein goed uit te voeren. We hebben twee vragenlijsten: een versie voor 19 t/m 64 jarigen en een versie voor inwoners van 65 jaar en ouder. Grotendeels zijn deze vragenlijsten identiek. De vragenlijst voor 19 t/m 64 jarigen bevat meer vragen over leefstijl en bij 65-plussers gaan we dieper in op de beperkingen in het dagelijks leven en de zorgbehoefte.

Advies op maat

Voor de respondenten die de vragenlijst online invullen, hebben we een extra service. Zij krijgen op basis van de ingevulde antwoorden persoonlijke tips voor het verbeteren van hun leefstijl op het gebied van bijvoorbeeld alcoholgebruik, roken en lichaamsbeweging.

Wat is er nieuw in 2016?

Nieuwe thema's in 2016 zijn de bekendheid van Veilig Thuis, ouderenmishandeling, het zelfstandig kunnen beheren van financiën en dagelijkse administratie en het ontvangen van mantelzorg. In de beschrijving van de resultaten zal ook voor het eerst 'positieve gezondheid' aan bod komen. Bovendien besteden we extra aandacht aan het thema "gezonde leefomgeving" door vragen te stellen over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt, over geluidshinder en hinder van stof en roet. Tot slot zijn extra vragen opgenomen om de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de buurt van Schiphol in kaart te brengen.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De resultaten worden in 2017 gepubliceerd onder andere op de website Gezondheid in Beeld. Ook verschijnen in 2017 factsheets met resultaten voor de afzonderlijke gemeenten. Voor Amsterdam worden de resultaten voor de 22 gebieden gepresenteerd. Voor de regiogemeenten worden de resultaten ook op wijkniveau gepresenteerd. In 2017 zijn de gemeentelijke, regionale en nationale cijfers op de websites van het RIVM en het CBS te vinden.

Helpt u ons om respons te verhogen?

Helaas wordt de respons in dergelijke bevolkingsonderzoeken steeds lager. Dat is een landelijk probleem. De respons blijft vooral achter onder jongvolwassenen en onder inwoners van niet-Nederlandse herkomst. Hebben jullie nog andere ideeën om de deelname aan het onderzoek te vergroten? Laat het ons weten!