Met Hart & Ziel tegen pesten

31 oktober 2017
-
Thera Knopperts

Van 18 tot 24 september was het de week tegen het pesten. Ook EGZ heeft hier extra aandacht aan besteed. Er is een 'studiedag sociale veiligheid en pesten' georganiseerd voor leraren in het voortgezet onderwijs en er zijn twee kindercolleges 'De pest aan pesten' georganiseerd in NEMO. De kindercolleges werden geopend door wethouder Kukenheim en waren een groot succes. Er hebben ruim 400 leerlingen uit groep 7, van diverse Amsterdamse basisscholen meegedaan.

Tijdens de kindercolleges besteedde professor Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen aandacht aan groepsdynamiek. Hij heeft de leerlingen laten zien hoe pesten in zijn werk gaat en welke rollen er in de groep ontstaan; van pester tot aanmoediger tot toeschouwer. Het doel van de kindercolleges was dat kinderen zich bewust worden wat er in de groep kan gebeuren en hoe ze elkaar kunnen helpen als er gepest wordt. Hiermee breek je de negatieve groepsnormen die tot pestgedrag leiden.

Waarom is aandacht voor pesten zo belangrijk?

Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. Op elke school en in elke klas wordt echter gepest. Uit onderzoek blijkt zelfs dat gemiddeld drie leerlingen per klas regelmatig worden gepest. Helaas wordt dit vaak niet herkend. Veel leerkrachten en directeuren hebben het beeld dat er bij hen op school niet wordt gepest maar dat is dus een misvatting. Pesten is alleen niet altijd goed te observeren door volwassenen.

Wettelijke verplichting rondom pesten

Sinds 1 augustus 2017 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Onderdeel van de wetswijziging is de verplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren en het effect van het veiligheidsbeleid periodiek te monitoren.

EGZ kan scholen ondersteunen bij deze verplichting en hun aanpak tegen pesten. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld: 'De Hart & Ziel sociale veiligheidsmonitor.' De monitor wordt jaarlijks ingevuld door alle leerlingen van groep 5 t/m 8. Hiermee krijgen scholen zicht op de veiligheidsbeleving van de leerlingen en kunnen ze pesten beter signaleren.

De Hart & Ziel sociale veiligheidsmonitor voldoet aan de door de Onderwijsinspectie gestelde eisen en meet de volgende aspecten:

  1. hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school;
  2. hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid (door bijvoorbeeld pesten (via social media), geweld en discriminatie);
  3. hoe is het gesteld met het welbevinden van de leerlingen op school?

Op basis van de uitkomsten evalueert de school het gevoerde beleid rondom sociale veiligheid en stelt dit, waar nodig, bij. Een adviseur van de GGD Amsterdam helpt de school de uitkomsten van de vragenlijst te vertalen naar een aanpak op school en in de klas.