Jump-in Special

31 oktober 2017
-
Femke Hoekstra

Het succesvolle Jump-in programma voor basisscholen in Amsterdam is nu ook beschikbaar in het Speciaal Onderwijs onder de naam ‘Jump-in Special’. Mede door de diverse problematiek van kinderen in het speciaal onderwijs, hebben meer kinderen hier een ongezond gewicht. In samenwerking met de scholen en alle betrokken partijen wordt het reguliere Jump-in programma op maat aangepast aan de behoefte van de school. Ook de zorgketen voor kinderen met een ongezond gewicht wordt onder de loep genomen. Dit zodat ook deze kinderen zo gezond mogelijk opgroeien, gezond eten en drinken, genoeg bewegen en goed slapen.

Samenwerking

Binnen het speciaal onderwijs is al veel aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. In samenwerking met scholen van zes schoolbesturen voor speciaal onderwijs wordt onderzocht hoe de Jump-in aanpak extra kan bijdragen. Op drie scholen is gestart met een pilot. Het gaat om een school voor doven en slechthorenden, een school voor kinderen met een geestelijke of fysieke beperking en een school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Per school wordt gekeken of en hoe de bestaande preventieve Jump-in interventies gericht op gezonde voeding en bewegen kunnen aansluiten bij de scholen. Verder wordt onderzocht hoe de zorgketen voor kinderen met een ongezond gewicht kan worden geoptimaliseerd. Om dit te kunnen realiseren wordt er aangesloten bij de expertise van de al betrokken welzijns-, zorg- en jeugdhulpprofessionals binnen het speciaal onderwijs.

Uitdaging

Het vertalen van de huidige Jump-in aanpak naar de specifieke behoeften van de betreffende scholen brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld kinderen in een rolstoel om voldoende te bewegen? En hoe verander je eetgedrag van kinderen met autisme? Bovendien zit er achter ongezond gewicht vaak andere gezinsproblematiek, zoals gezondheidsproblemen, laaggeletterdheid en armoede. Overgewicht is daardoor vaak niet de eerste prioriteit binnen het gezin. Vandaar dat samen met de scholen, professionals en ouders gezocht zal moeten worden naar een aanpak die bij kind en gezin past.

Resultaat

Uit de pilot moet blijken hoe  Jump-in  binnen het speciaal onderwijs vorm moet krijgen. Vervolgens zal  Jump-in Special geïmplementeerd worden op alle scholen voor  speciaal onderwijs in Amsterdam. Samen met  Jump-in op de reguliere basisscholen en de aanpak op de voorscholen, zullen hierdoor vrijwel alle doelgroepkinderen in Amsterdam worden bereikt. Dit alles draagt bij aan gezond eten en drinken, genoeg bewegen en goed slapen voor de nieuwe generatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?
Dan kunt contact opnemen met Femke Hoekstra, Clustermanager Scholenaanpak Jump-in ; fhoekstra@ggd.amsterdam.nl