Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #6

1 april 2016

Nieuwsbrief #6

Onderwerp

Nieuwsbrief April 2016

Lijst

Start screening

De screeningsperiode gaat weer van start! Vanaf nu kunnen leerkrachten de vragenlijsten in Hart & Ziel gaan invullen. Voor SPRINT-scholen is het belangrijk dat de lijsten vóór 1 juni zijn ingevuld.

Let op: Voor de toeleiding naar SPRINT is het van belang om naast de SDQ ook nog de ABSQ in te vullen voor de kinderen die verhoogd scoren op de subschaal gedrag. Het Hart & Ziel systeem zal hier automatisch om vragen. Om de SPRINT-screening succesvol te doorlopen vindt u in dit document nog even de actiepunten op een rij: Actiepunten SPRINT-screening (PDF, 97 kB).

Bijeenkomst "Preventie van Gedragsproblemen" druk bezocht!

Meer dan 70 enthousiaste ib'ers en leerkrachten hebben op 17 maart de Hart & Ziel-themabijeenkomst bijgewoond. Gedragsspecialist, leerkracht en auteur Anton Horeweg gaf een inspirerende lezing en workshop over de preventie van gedragsproblemen in de klas. Vragen die aan bod zijn gekomen zijn: Wat is nu precies probleemgedrag? Hoe kun je dit gedrag voorkomen? En hoe ga je aan de slag met kinderen die probleemgedrag vertonen?

Naast veel enthousiaste berichten van de deelnemers was ook de spreker zeer te spreken over de middag. Zie hierboven zijn tweet.

Wilt u zijn presentatie (nog eens) nalezen? Bekijk dan de hand-out (PDF, 1 MB).

Winactie! Schrijf een review over Hart & Ziel en win een boek van Anton Horeweg

Op onze website willen we graag een aantal ervaringen van onze gebruikers met Hart & Ziel plaatsen. Wilt u positieve ervaringen met Hart & Ziel delen schrijf dan een korte review en maak kans op één van de 7 boeken: "Gedragsproblemen in de Klas", door Anton Horeweg. U kunt de review sturen naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl met als onderwerp: Review Hart & Ziel.!

Onderzoek: Hoe krijg ik ouders en de leerling gemotiveerd voor SPRINT?

Vorig jaar hebben we onderzoek gedaan hoe de toeleiding naar SPRINT verbeterd kan worden. Een kwart van de leerlingen met een SPRINT-indicatie krijgt namelijk geen zorg omdat o.a. de ouders de training hebben geweigerd (5,5%) of omdat de training (nog) niet is aangeboden aan de ouders. Aan de hand van de interviews is bij intern begeleiders (n=10) en ouders (n=7) onderzocht welke factoren een rol spelen in de toeleiding van ouders en kinderen naar de SPRINT-training. In deze factsheet (DOC, 41 kB) vindt u de resultaten van het onderzoek en krijgt u tips over hoe u kinderen en ouders effectiever toe kunt leiden naar SPRINT.

Hart & Ziel & privacy

Hart & Ziel neemt de privacy van de leerlingen van uw school heel serieus. Dit betekent onder andere dat wij leerlinggegevens niet doorgeven aan anderen tenzij u hier ons nadrukkelijk om verzoekt. Dit betekent ook dat de gegevens van een leerling bij verhuizing naar een andere Hart & Ziel school alleen bij schriftelijk verzoek of toestemming worden doorgegeven aan de betreffende school. Ook hebben we geen single sign on meer met Parnassys. Sommige leerkrachten en IB-ers bewaren namelijk hun inloggegevens voor Parnassys (en Hart & Ziel) automatisch op hun computer. Dit is gemakkelijk maar wij raden dat ten zeerste af. Hoewel de kans klein is, wordt het zo mogelijk dat een leerling of iemand anders toegang krijgt tot privacygevoelige gegevens. Tenminste als hij/zij gebruik maakt van uw computer. Om deze kans te verkleinen hebben wij voor u de volgende tips.

  • Bewaar nooit geautomatiseerd uw inloggegevens voor het Hart & Ziel-leerlingvolgsysteem en andere online systemen die toegang geven tot leerlinggegevens;
  • Als u een nieuw wachtwoord aanmaakt, maak uw wachtwoord dan voldoende moeilijk. U kunt bijvoorbeeld door letters, cijfers en bijzondere leestekens te combineren een moeilijker wachtwoord maken.
  • Hebt u ook zo’n moeite om alle wachtwoorden te onthouden? Maak dan bijvoorbeeld gebruik van deze gratis app: Securesave. Deze applicatie bewaakt je gevoelige informatie letterlijk in een Zwitserse bunker en is gratis te gebruiken tot en met 50 wachtwoorden.

Bewerkersovereenkomst 2016-2017

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zullen we alle Hart & Ziel scholen een bewerkersovereenkomst ter ondertekening aanbieden. Met deze overeenkomst legt u als school vast voor welke doeleinden gegevens mogen worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen en welke vormen van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen. Een bewerkingsovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een partij (de scholen) het verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en geboortedatum etc.) bij een andere partij (de GGD Amsterdam) wil uitbesteden.

Wet sociale veiligheid

school en veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 is de wet Veiligheid op school in werking getreden. Hiermee hebben schoolbesturen de taak gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. In de wet zijn de volgende drie verplichtingen vastgelegd:

  • Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  • Het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten & fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  • De sociale veiligheid van leerlingen op school wordt gemonitord met een instrument dat een actueel beeld geeft (steekproef onder een representatief deel van de leerlingen).


Hoe kunt u de sociale veiligheid monitoren?

We onderzoeken momenteel of er een sociale netwerkanalyse en/of sociale veiligheidslijst toegevoegd kan worden aan Hart & Ziel. Met deze instrumenten kunnen we scholen helpen aan bovenstaande verplichtingen te voldoen.

Vooralsnog kunt u gebruik maken van de leerlingtevredenheidsvragenlijst op http://www.vensterspo.nl/. Hierin is ook aandacht voor de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen.

Hulp en advies vanuit de GGD

Heeft u vragen over de wet of advies nodig bij het vormgeven van het sociaal veiligheidsbeleid? Laat het ons weten. We helpen u graag verder op weg.

Gezonde School worden op welzijn en sociale veiligheid?

Wij merken steeds vaker op dat scholen die Hart & Ziel gebruiken het belangrijk vinden structureel te werken aan een prettig schoolklimaat. Veel scholen hebben dit al behoorlijk goed op orde. Daarom willen we u attenderen op de mogelijkheden van de Gezonde School aanpak. Hierbij staan vier pijlers centraal: signaleren, gezondheidseducatie, omgeving en beleid. Geeft uw school invulling aan alle vier de pijlers? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vignet Gezonde School.

Ondersteuning vanuit Hart & Ziel - GGD Amsterdam

Momenteel zijn er twee Hart & Ziel scholen die het vignet Gezonde School aanvragen en onze ondersteuning hierbij krijgen. Wilt u ook werken aan een gezonde school of het vignet Gezonde School, welzijn en sociale veiligheid aanvragen? Wij ondersteunen en adviseren u hier graag bij. Bespreek dit tijdens de jaarlijkse Hart & Ziel adviesgesprekken of stuur een mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie over de Gezonde School? kijk op www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs

Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar van 2016 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.

Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief