Nieuwsbrief #9

2 oktober 2017

Nieuwsbrief #9

Onderwerp

Nieuwsbrief Oktober 2017

Lijst


Inhoud

 • Start najaarsmeting
 • Kinderuniversiteit: De pest aan pesten
 • Vragenlijst sociale veiligheid inspectieproof
 • Hart & Ziel in eigen beheer
 • Bewerkersovereenkomst
 • Machtiging gegevens sociale veiligheid
 • Cool Little Kids: training voor angstige kleuters
 • Nieuw: Groepsrapportage sociale veiligheid
 • VRIENDEN-training ook op lange termijn effectief
 • KOPP/KVO training
 • Onderzoek Fijn! in je brein: nog een paar scholen gezocht

Het is weer tijd voor de najaarsmeting!

Bent u klaar met het importeren van uw leerlingbestand in Hart & Ziel? Dan kunt u aan de slag met de najaarsmeting. Voor deze meting bevelen wij aan dat de leerkrachten voor alle leerlingen vanaf groep 2 de SDQ invullen eventueel aangevuld met de ABSQ gedragsvragenlijst. De leerlingen in groep 5 t/m 8 kunnen nu de sociale veiligheidsvragenlijst (VSV) invullen eventueel aangevuld met de SDQ kindvragenlijst (groep 7 en 8).

Heeft u de EDEX nog niet geïmporteerd? Dan kunt u nog niet starten met de najaarsmeting. In deze handleiding (PDF, 365 kB) staat wat u moet doen om aan de slag te kunnen met de Hart & Ziel monitor.

Mocht u vragen hebben over het importeren van de EDEX in Hart & Ziel en het eventueel aanmaken van nieuwe accounts neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door een email te sturen naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl of te bellen met telefoonnummer 020-5555.495.


Kinderuniversiteit: 'De pest aan pesten'

Ruim 400 leerlingen uit groep 7 van Amsterdamse basisscholen, bezochten donderdagochtend 21 september jl. het NEMO om een kindercollege bij te wonen van socioloog en anti-pest-professor van de Rijksuniversiteit Groningen, René Veenstra. Hij gaf in samenwerking met Hart & Ziel/GGD Amsterdam twee kinderlezingen getiteld 'De pest aan pesten'. Veenstra heeft met de leerlingen gekeken hoe pesten werkt, waar de grens ligt tussen plagen en pesten en natuurlijk wat je aan pesten kunt doen. Onze wethouder van onderwijs, Simone Kukenheim, opende het eerste college.

Lees meer.


Vragenlijst Sociale Veiligheid goedgekeurd door Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat het instrument dat wij in Hart & Ziel gebruiken voldoet aan de eisen die het ministerie van OCW en de wet sociale veiligheid. Voor de onderwijsinspectie is het monitoren van de Sociale Veiligheid door scholen een speerpunt binnen het toezichtkader. Met dit nieuwe instrument geven leerlingen van groep 5 t/m 8 zelf aan hoe zij zich voelen op gebied van welbevinden op school, feitelijke en ervaren veiligheid. Het instrument is voor Amsterdamse Scholen kosteloos te gebruiken.


Hart & Ziel en privacy

Privacy van uw leerlingen en school vinden wij een groot goed. Wij willen dan ook zo zorgvuldig mogelijk omgaan met gegevens van uw school zonder dat dit ten koste gaat van onze dienstverlening. Hierdoor hebben wij een drietal maatregelen genomen.
1. Hart & Ziel zelf beheren
2. De bewerkersovereenkomst
3. Machtiging voor leveren sociale veiligheidsgegevens aan onderwijsinspectie


1. Hart & Ziel zelf beheren

Velen van u is het niet ontgaan. Vanaf dit schooljaar kunt u zonder tussenkomst van de Hart & Ziel helpdesk de Hart & Ziel-monitor zelf beheren. Het is niet meer nodig dat u uw leerling en leerkrachtgegevens via de EDEX naar ons toestuurt. U kunt deze nu zelf importeren en bewerken middels uw Hart & Ziel account. Met deze werkwijze heeft uw school alles in eigen beheer en is er geen e-mailverkeer met persoonsgegevens van leerlingen nodig.


2. De bewerkersovereenkomst

Deze maand wordt naar alle directeuren van scholen die gebruik maken van Hart & Ziel een bewerkersovereenkomst gestuurd. Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer persoonsgegevens voor een ander worden verwerkt. In deze bewerkersovereenkomst is vastgelegd waar de persoonsgegevens voor worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen.


3. Machtiging voor leveren sociale veiligheidsgegevens aan inspectie

Met de bewerkersovereenkomst ontvangt uw school tevens een machtigingsformulier voor levering van de sociale veiligheidsgegevens aan de Onderwijsinspectie. Deze hoeft alleen ondertekend te worden als uw school gebruik maakt van de VSV. Door het ondertekenen van de machtiging kunnen wij jaarlijks op 1 juli automatisch de uitkomsten (anoniem) naar de Inspectie van het Onderwijs verzenden. Hiermee voldoet uw school aan de monitoring eis van de Wet Sociale Veiligheid.

De Wet Sociale Veiligheid geeft aan dat een school ervoor moet zorgen dat de monitorgegevens over sociale veiligheid voor de inspectie toegankelijk zijn. De Inspectie van Onderwijs wil de monitorgegevens ontvangen van de uitgever van de vragenlijst, in uw geval de GGD Amsterdam. Hart & Ziel verstuurt pas na ontvangst van de ondertekende machtiging van de school, de gegevens naar de inspectie. De inspectie kijkt naar de uitslagen op schoolniveau. Klassen en leerlingen blijven anoniem.


Cool Little Kids: nieuwe oudertraining voor ouders van angstige kinderen

Dit jaar kunnen scholen via Hart & Ziel gebruik maken van Cool Little Kids. Cool Little Kids is een training voor ouders van angstige kleuters en peuters. Deze training wordt al meer dan 10 jaar met succes in het buitenland gegeven en is nu in het Nederlands vertaald. De Universiteit Utrecht en de GGD Amsterdam gaan onderzoeken of deze training in Nederland ook effectief is. De training wordt uitgevoerd door Prezens en M.O.C. 't Kabouterhuis. De selectie van de kinderen waarvan de ouders in aanmerking komen voor de training gebeurt via de Hart & Ziel monitor.
Ouders leren in deze training onder meer begrijpen waar de angst van hun kind vandaan komt, en hoe zij hier het beste op kunnen reageren. Zij gaan inzien wat het effect van hun eigenbezorgdheid is op de kinderen en door middel van verschillende stappenplannen leren zij hun kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen.

Voor meer informatie over deze training kunt u terecht bij: 
Leonie Vreeke: l.j.vreeke@uu.nl (onderzoeker) en Maartje Goudriaan: mgoudriaan@prezens.nl (trainer van Cool Little Kids vanuit Prezens)


NIEUW: Groepsrapportage Sociale Veiligheid (per 1 november beschikbaar in Hart & Ziel)

Binnenkort komt binnen Hart & Ziel de groepsrapportage Sociale Veiligheid beschikbaar. De nieuwe Groepsrapportage Sociale Veiligheid geeft leerkrachten een overzicht van de sociale veiligheid in hun klas en handvatten om het sociale veiligheidsklimaat in hun groep te bevorderen en pesten te voorkomen. De groepsrapportage is per 1 november voor alle leerkrachten beschikbaar in Hart & Ziel.

Monitoring is geen doel, maar een middel. Het doel is dat de school bijtijds weet wanneer leerlingen zich niet veilig voelen en zo nodig maatregelen neemt tot verbetering. Het gaat erom dat de school naar aanleiding van de uitslag, indien nodig, het veiligheidsbeleid aanpast en tot actie overgaat. De inspectie beoordeelt dus niet alleen de mate van veiligheid, maar vooral ook de inspanning van de school om de school veiliger te maken. Leerkrachten spelen hier een belangrijke rol.


VRIENDEN ook op de lange termijn effectief

In Amsterdam wordt het programma VRIENDEN voor het Leven inmiddels 10 jaar ingezet om angst en depressie bij kinderen te voorkomen. Het programma is beschikbaar voor basisschoolkinderen die angst- of somberheidsklachten hebben, maar nog geen klinische stoornis. Uit buitenlands onderzoek bleek al dat het programma een effectieve bijdrage kan leveren aan het verminderen van angst- en somberheidsklachten. Nu hebben we ook in Amsterdam gevonden dat VRIENDEN voor het Leven zeer effectief is, ook op langere termijn. Daarnaast vonden we ook dat het programma goed in de praktijk uitvoerbaar is en dat kinderen en ouders heel tevreden waren over hun deelname. De resultaten waren al eerder in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Nu is er ook een Nederlandstalig artikel (PDF, 3,7 MB) verschenen in Kind & Adolescent Praktijk.


KOPP/KVO Ondersteuningsaanbod voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

Ook dit najaar starten er weer KOPP/KVO-groepen voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. De groepen zijn gratis en zonder indicatie toegankelijk.

Op school zijn het soms juist de voorbeeldige kinderen, zij met een lastige thuissituatie. Kinderen willen vooral niks laten merken van hun zorgen om hun depressieve vader, hun moeder die te veel drinkt of andere psychische problemen heeft. Dat kan een heel eenzaam gevoel geven. Voor deze kinderen hebben we verschillende groepen waarin zij merken dat zij niet de enige zijn en waar zij terecht kunnen met hun verhalen en zorgen maar ook voor leuke activiteiten. Dit noemen wij de KOPP/KVO groepen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders).

Voor meer informatie kun je terecht bij :

Astrid Senders: a.senders@prezens.nl (voor groepen in Amsterdam Zuid en Nieuw West)

Lonneke Heere: Lonneke.Heere@arkinjeugd.nl (voor groepen in de overige stadsdelen)


Onderzoek Fijn! in je brein van start: nog een paar scholen gezocht

Dit schooljaar is het onderzoek ‘Fijn! in je brein’ van start gegaan.  In dit onderzoek wordt gekeken hoe goed een vragenlijst voor kinderen gebruikt kan worden om angst en somberheid bij hen te herkennen. Deze vragenlijst wordt veel gebruikt in Hart & Ziel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam en het VU medisch centrum. Bij deelname aan het onderzoek ontvangt de school een VVV bon ter waarde van €25,- per deelnemende klas. Alle deelnemende leerlingen krijgen als dank een klein cadeautje.

Wilt u met uw school mee doen aan het onderzoek of meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoeker: Leonie Klaufus (lklaufus@ggd.amsterdam.nl). Houd ook de website in de gaten: www.ggd.amsterdam.nl/Fijn-in-je-brein


Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar van 2018 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.


Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief