Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Sluitend zorgpad voor suïcidepreventie jongeren in Amsterdam

16 december 2015

Suïcidepreventie: op tijd de juiste zorg!

Vroegsignalering en toeleiding naar zorg met Jij en je gezondheid

Suïcidaliteit is een van de onderwerpen in Jij en je gezondheid, een nieuwe werkwijze van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) waarmee leerlingen in het VO en MBO op tijd passende zorg geboden kan worden voor sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen. Leerlingen vanaf 12 jaar met (verhoogde kans op) problemen worden actief opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar passende effectieve preventieprogramma’s of zorg. Jij en je gezondheid maakt daarvoor gebruik van betrouwbare digitale screeningsvragenlijsten. Jij en je gezondheid is ook op indicatie inzetbaar en biedt ook instrumenten voor nader klinisch diagnostisch onderzoek.

Suïcidepreventie jongeren in Amsterdam

Jij en je gezondheid bevat per onderwerp naast instrumenten voor screening en nader onderzoek ook zorgpaden. Zorgpaden zijn klantroutes die zorgen voor een betere afstemming tussen signalering en zorgaanbod. Elk zorgpad beschrijft per stap (screening, assessment, diagnose en interventie) uit welke activiteiten die stap bestaat. Ook is aangegeven welk screeningsinstrument wordt gebruikt, welke instrumenten voor nader onderzoek worden ingezet, welke programma (preventie of behandeling) het best aansluit op de problematiek van de jongere en wie welke activiteit het beste kan uitvoeren. Een zorgpad richt zich dus op de afstemming van de activiteiten tussen professionals. “Het mooie van de zorgpaden  is dat zij in samenwerking en samenspraak met medewerkers van de  Jeugdgezondheidszorg en  GGZ instellingen tot stand gekomen zijn. Ook hebben professionals uit de wijkteams op persoonlijke titel meegedacht. Dit vind ik een grote meerwaarde”, aldus Judith de Meij, projectleider van Jij en je gezondheid.

Er was grote behoefte aan een sluitend zorgpad voor suïcidepreventie voor jongeren in Amsterdam.In het project Suïcide Preventie Amsterdam is veel aandacht voor Gatekeeperstrainingen, nazorg en hulp voor nabestaanden. Met de gatekeeperstrainingen wordt weliswaar ingezet op het vergroten van de kennis van suïcidaliteit, het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. Dit is een belangrijke eerste stap in het zorgpad.

Waarom zorgpaden?

Zorgpaden passen bij de gemeentelijke plannen waarin ontzorgen en normaliseren centraal staan en alleen verwezen wordt naar extra zorg indien dat echt nodig is. Dit betekent dat voorkomen dient te worden dat enerzijds jongeren in (dure) programma’s zitten die daar feitelijk niet horen en anderzijds jongeren niet of te laat worden toegeleid naar hulp. Ook dient voorkomen te worden dat jongeren worden gesignaleerd zonder dat passende hulp beschikbaar is. Het opzetten van zorgpaden kan helpen om deze problemen te voorkomen.

Start in Amsterdam, Drenthe en Zaanstreek Waterland

Sinds september gebruikt JGZ bij de contactmomenten in klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs de nieuwe digitale screeningsvragenlijst Jij en je gezondheid. Het contactmoment bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst, een persoonlijke uitslag voor de leerling met gezondheidsboodschappen op maat, wegen en meten, een gesprek met jeugdarts of jeugdverpleegkundige om de uitkomsten te duiden, nabespreking met de zorgcoördinator en zo nodig aanvullende hulp of ondersteuning. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn getraind om met de nieuwe vragenlijsten te werken.  Naast de GGD Amsterdam werken ook GGD Drenthe met Jij en je gezondheid (ook op het MBO) en GGD Zaanstreek Waterland.

Brede blik

In het ontwikkelteam van Jij en je gezondheid zijn ook zorgpaden over veelvoorkomende problemen zoals depressie-, angst- en slaapklachten opgezet, samen met en voor professionals en zorginstellingen. Het zorgpad preventie suïcide is al in gebruik, de andere zorgpaden zijn nog in ontwikkeling. De verwachting is dat zij dit schooljaar beschikbaar komen.

Vragen of meer weten?

Op de website www.jijenjegezondheidinfo.nl is alle informatie over de inhoud en de werkwijze van Jij en je gezondheid te vinden en zijn de vragenlijsten in te zien. Ook kunt u contact opnemen met Judith de Meij, projectleider van Jij en je gezondheid jdmeij@ggd.amsterdam.nl