---
Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Asbest

In het kort

Over de gevaren van asbest in de leefomgeving, bijvoorbeeld bij een brand. Met informatie over regels en wat u zelf kunt doen.


Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is tot de jaren 90 vaak toegepast om zijn gunstige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Het is onder meer gebruikt in gebouwen en woningen.

De meest toegepaste soorten zijn wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Langdurige, intensieve blootstelling aan asbest kan onder andere longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker veroorzaken.

Asbest in de leefomgeving

Asbest is een materiaal dat veel is toegepast in allerlei producten. Omdat het zo resistent is komt het nog veelvuldig voor in de leefomgeving, bijvoorbeeld in gebouwen, puin of ander afval in de bodem en in allerlei producten die voor 1993 zijn gemaakt. Wit asbest is minder schadelijk dan bruin of blauw asbest.

asbest

Er is hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit zegt iets over de kans dat asbestvezels in de lucht komen. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in het materiaal en kunnen niet zomaar in de lucht komen. Alleen bij beschadiging kunnen zij vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest laat de vezels makkelijker los, waardoor eerder een risico ontstaat op inademing. Het vrijkomen van losse asbestvezels in de lucht moet dus worden voorkomen.

Asbest en gezondheid

Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen en na vele jaren longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken.
Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt hierdoor kanker.

Het risico op kanker door asbest hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand inademt en de duur van de periode waarin dat gebeurt. Daarnaast speelt de soort asbest een rol. Blauw en bruin asbest geven meer risico dan wit asbest.
Bij kanker door asbest gaat het meestal om langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden losse asbestvezels in de arbeidssituatie (bijvoorbeeld bouw of scheepsbouw).

Wanneer u denkt dat u bent blootgesteld aan asbestvezels is het niet zinvol om u te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbestvezels in de longen. Redenen hiervoor zijn dat deze vezels moeilijk zijn aan te tonen en dat een dergelijk onderzoek niet kan voorspellen wat de kans op gezondheidseffecten is. Daarnaast zijn dergelijke onderzoeken dermate belastend dat ze niet geheel zonder risico zijn. Tot op heden is er nog geen goede behandeling mogelijk voor mesothelioom.

Man in een wit pakSinds 1993 is de toepassing van asbest in Nederland verboden. De verwachting is daarom dat vanaf 2017 de sterfte aan kanker door asbest sterk daalt.

Overigens heeft de Gezondheidsraad in juni 2010 een rapport gepubliceerd waarin naar voren komt dat de risico’s van asbest groter zijn dan eerder gedacht. Naar verwachting zal de regelgeving rond asbest aan deze nieuwe inzichten worden aangepast.

Asbestbrand

Bij een asbestbrand kunnen ook asbestvezels vrijkomen. Als hierbij vezels worden ingeademd gaat het om een zogeheten incidentele blootstelling. Incidentele blootstelling vergroot het risico op gezondheidsgevolgen nauwelijks. Risico is er vooral bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties.

Asbest in huis

In veel voor 1993 gebouwde woningen is asbesthoudend materiaal toegepast, zoals in brandwerende platen, vensterbanken of vloerbedekking. Zolang hechtgebonden asbesthoudend materiaal niet is beschadigd, komen er geen asbestvezels vrij. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels niet goed vast in het materiaal en is de kans groter dat vezels in de lucht komen. Maatregelen zijn nodig als het losgebonden asbest niet is afgeschermd of als het asbest zich op een plaats bevindt waar mensen kunnen komen.

Ga zorgvuldig met asbest om. Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal! Laat asbesthoudende vloerbedekking liggen, behalve als het versleten of beschadigd is. Neem maatregelen bij beschadiging van asbesthoudend materiaal. Afhankelijk van de situatie betekent dat het afdekken, behandelen (impregneren) of verwijderen van het materiaal.

Als er toch asbestvezels in huis zijn vrijgekomen gebruik dan geen stofzuiger, omdat de asbestvezels zich via de stofzuiger weer in de woning kunnen verspreiden. Verwijder het stof met een vochtige doek.

Wat kan ik zelf doen?

Beschadig of verplaats asbest zo min mogelijk.
Als er asbest in uw omgeving voorkomt en u vermoedt een risico dan kunt u contact opnemen met de gemeente
telefoon : 14 020
website : https://www.amsterdam.nl/asbest

Met vragen over uw gezondheid en asbest kunt u terecht bij afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam.
De afdeling is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405
per e-mail lo@ggd.amsterdam.nl

Welke regels gelden er?

  • Rijksoverheid: verwijzingen naar de belangrijkste regelgeving rond asbest
  • Gemeente Amsterdam : heeft eigen beleid bij het verwerken van asbesthoudend afval. Er zijn voor gemeente Amsterdam zes afvalpunten voor het inleveren van asbesthoudend afval. De overige gemeenten kennen een eigen regeling. Informatie hierover is bij de gemeente op te vragen.