Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Bodemsanering Zuidergasfabriek

22 juni 2017

In het kort

Het gebied Overamstel, waar vroeger de Zuidergasfabriek stond, wordt gesaneerd zodat er een woon- werkwijk kan ontstaan. De GGD Amsterdam doet tijdens de sanering metingen om te bepalen of er schadelijke stoffen in de lucht komen.


De gemeente Amsterdam gaat het gebied Overamstel herontwikkelen tot een gemengde woon-werkwijk. Vroeger stond hier de Zuidergasfabriek. De bodem is daardoor vervuild met teerresten en andere stoffen. Dat moet worden schoongemaakt voordat het gehele terrein geschikt is voor gebruik. De schoonmaak gebeurt in fases. Het start in 2014 en loopt door tot waarschijnlijk 2020. Tegelijkertijd en daarna wordt het gebied opnieuw ingericht.

Meten van schadelijke stoffen

Bij het afgraven en vervoeren van verontreinigde grond komen schadelijke stoffen in de lucht. De GGD Amsterdam doet daarom metingen. De metingen gebeuren met badges. Dat zijn filters waarop stoffen die in de lucht zitten, terechtkomen. De badges worden elke twee weken door de GGD verwisseld en geanalyseerd op benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen (BTEXN).

De gemeten concentraties worden achteraf getoetst aan normen. Bij overschrijding van een norm of als omwonenden klachten hebben, kunnen maatregelen worden genomen, zoals het verkleinen van het ontgravingsoppervlak, het afdekken van grond en in het uiterste geval het stilleggen van het werk.

Zuidergasfabriek 460

Normen

De GGD Amsterdam toetst meetresultaten voor de twee belangrijkste stoffen, benzeen en naftaleen, aan normen (zie tabel 1). Per stof zijn er twee normen: één voor een periode van 14 dagen en één voor een periode van een jaar of langer. Bij voorkeur worden normen in geen enkele periode overschreden, maar onder bijzondere omstandigheden kan een overschrijding in de ene periode worden gecompenseerd met een onderschrijding in andere perioden.

Gezondheidskundige normen
Norm 14 dagen Norm 1 jaar
Benzeen 30 µg/m3* 5 µg/m3
Naftaleen 3,5 µg/m3
* µg/m3 = microgram per kubieke meter

Benzeen

Mensen die hun leven lang continu meer dan 5 µg/m3 benzeen inademen, hebben een licht verhoogde kans om leukemie te krijgen.

Naftaleen

Mensen die minimaal een jaar continu meer dan 3,5 µg/m3 naftaleen inademen, kunnen een beschadiging van het slijmvlies in de neus en de luchtwegen oplopen.

Een norm voor korte termijn is niet beschikbaar. Er wordt daarom gestuurd op geur, bij klachten kunnen zo nodig maatregelen worden genomen. Hierbij valt te denken aan klachten als ernstige stankoverlast, misselijkheid, hoofdpijn, tranende ogen en prikkeling van de slijmvliezen.

Planning sanering

De sanering van het Zuidergasfabriek terrein gebeurt in fases en door verschillende opdrachtgevers. Bij kleine ingrepen wordt niet gemeten.

Klachten en vragen

Voor informatie over de sanering en contactpersonen, kunt u terecht op de website van de gemeente Amsterdam.

Met vragen over de normen of de metingen kunt u contact opnemen met afdeling Milieu en Gezondheid, tel. 020 555 5405 of lo@ggd.amsterdam.nl.

Resultaten landbodemsanering Weststrook

Resultaten landbodemsanering Ooststrook

Tot nu toe zijn nog geen verhoogde concentraties gemeten. Er wordt geen effect op de gezondheid van omwonenden verwacht.

Resultaten waterbodemsanering

Meer informatie