Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Integriteit

25 september 2012

Integriteit
Als gemeentelijke dienst hanteert de GGD Amsterdam de landelijke en Europese aanbestedingsrichtlijnen. Al onze activiteiten vinden plaats in de geest van de bestaande wet en regelgeving. Dat wil zeggen: non-discriminatoir, objectief en transparant. Een gelijke behandeling van inschrijvers beoogt het ontwikkelen van een gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de deelnemende ondernemingen. Alle inschrijvers krijgen bij het opstellen van het in hun offertes gedane voorstel dezelfde kansen. Dat betekent dat voor deze offertes voor alle mededingers dezelfde voorwaarden gelden. Zo waarborgen wij dat bevooroordeling en willekeur wordt uitgesloten.

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. De directie kan schriftelijk ontheffing verlenen.

Nevenactiviteiten
Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie mogen medewerkers betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van het bedrijf.