Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Toezicht kwaliteitseisen Wmo

2 oktober 2017

In het kort

De GGD Amsterdam per 1 januari 2015 aangewezen als toezichthouder op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).


De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben de GGD Amsterdam per 1 januari 2015 aangewezen als toezichthouder op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Binnen de afdeling Infectieziekten, Hygiëne en Inspectie is daarvoor een team van toezichthouders geformeerd.

Waarop richt het Wmo-toezicht zich?

De toezichthouder Wmo heeft als taak toe te zien op de kwaliteit van de verschillende voorzieningen. Daarbij wordt er bijvoorbeeld op gelet of de veiligheid is gewaarborgd, of de voorziening aansluit op de behoefte van de cliënt, en of er volgens een professionele standaard wordt gewerkt.

De onderwerpen van toezicht zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en afspraken die de gemeenten met de zorgaanbieders hebben gemaakt. Steekproefsgewijs beoordeelt de toezichthouder of met de door de aanbieder gehanteerde werkwijze, de kwaliteitseisen voldoende worden gewaarborgd of dat verbetering nodig is.

Door middel van twee soorten toezicht wordt de kwaliteit beoordeeld:

1. Signaalgestuurd toezicht

Conform de wetgeving voert de GGD sinds 1 januari 2015 signaalgestuurd toezicht uit bij aanbieders van Wmo-voorzieningen. Deze onderzoeken zijn incidenteel en gebaseerd op meldingen van calamiteiten, geweldsincidenten of signalen van professionals, cliënten en burgers.

Calamiteiten en geweldsincidenten moeten worden gezien als mogelijkheid om te leren en te verbeteren. Een goede analyse van wat er bij een calamiteit of geweldsincident is misgegaan en een beoordeling of en hoe een dergelijke calamiteit/incident in de toekomst kan worden voorkomen, is daarbij van groot belang.
Na melding van een calamiteit worden aanbieders dan ook verzocht, eventueel in samenwerking met ketenpartners, te onderzoeken of en in hoeverre de calamiteit verband houdt met de kwaliteit van de geboden zorg van de voorziening en of er verbetermaatregelen nodig zijn om de kans op een soortgelijke gebeurtenis in de toekomst te reduceren. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en eventueel aanvullende informatie, beoordeelt de toezichthouder of de kwaliteit van de voorziening gewaarborgd is.

Vanaf 1 januari 2015 kan de toezichthouder ook signalen ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening van professionals, cliënten of burgers. Afhankelijk van de aard en ernst van een signaal, wordt een afweging gemaakt of een signaalgestuurd onderzoek wordt gestart. Indien een signaalgestuurd onderzoek wordt gestart, wordt de aanbieder hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Per signaal zal de toezichthouder beoordelen of de aanbieder adequaat handelt, of de kwaliteit van de voorziening (nog) gewaarborgd is en eventueel of het noodzakelijk is verbetermaatregelen te treffen/op te leggen.

Contactgegevens bij melding calamiteiten, geweldsincidenten en signalen:

GGD Amsterdam (toezichthouder), afdeling Hygiëne en Inspectie, Wmo-toezicht:

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 5581
 • Na kantooruren: bel met het algemene nummer van de GGD Amsterdam (020) 555 5911 en volg de instructies.

Voor aanbieders die een contract hebben met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam geldt dat een melding van een calamiteit en/of geweldsincident ook rechtstreeks bij de betreffende gemeente moet worden gedaan.

Gemeenten Aalsmeer en Amstelveen:

 • Tijdens kantooruren: Renate Zwarts, kwaliteitsadviseur Wmo-voorzieningen, (020) 540 4302, email: r.zwarts@amstelveen.nl of Ineke Tap, afdelingshoofd Sociale voorzieningen, (020) 540 4590, email: w.m.tap@amstelveen.nl
 • Na kantooruren in geval van calamiteiten: Openbare Orde en Veiligheidspiket, (020) 540 4891. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar en wordt gebruikt door de gemeentelijke piketambtenaar van de samenwerkende gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel. Zij zullen de crisisorganisatie die nodig is in gang zetten.

Gemeente Amsterdam, afdeling Zorg:

 • Tijdens kantooruren: Marlies Jurrius, 06 1509 7227 of Karin Boudewijns, 06 2213 6937
 • Na kantooruren: Marcel Schneijder, manager Zorg, 06 4110 6468

2. Risicogestuurd toezicht

Vanaf maart 2016 voert de GGD Amsterdam ook risicogestuurd toezicht uit. Het doel van het risicogestuurd toezicht is ten eerste te beoordelen of voorzieningen voldoen aan de wet- en regelgeving en ten tweede actief de kwaliteit van voorzieningen te monitoren en eventuele knelpunten te signaleren. Per onderzoek concludeert de toezichthouder daarom in hoeverre aan de kwaliteitseisen wordt voldaan en op welke gebieden verbetering nodig blijkt. Afhankelijk van de gebieden waarop verbetering gewenst is, kan de toezichthouder besluiten een hersteltermijn te geven. De bevindingen van een onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Deze rapporten worden niet openbaar gemaakt; alleen de aanbieder en betrokken gemeente ontvangen een exemplaar.

Mede op basis van een risicoanalyse is bepaald dat het toezicht in 2017 zich richt op voorzieningen waar de meest kwetsbare doelgroepen worden opgevangen en/of die het meest risicovol zijn op het gebied van (fysieke) veiligheid en infecties. Dit zijn voorzieningen voor:

 • Beschermd wonen in de gemeente Amsterdam
 • Maatschappelijke opvang in de gemeente Amsterdam
 • Hulp bij het huishouden in de gemeente Amsterdam
 • Dagbesteding (groepsbegeleiding) in Amsterdam en de regiogemeenten
 • Ambulante ondersteuning (individuele begeleiding) in Amsterdam en de regiogemeenten

De onderzoeken worden uitgevoerd op praktijkniveau (op locatie) waar de praktijksituatie wordt beoordeeld aan de hand van bijvoorbeeld observaties, gesprekken met medewerkers en cliënten. Op aanbiedersniveau worden kennismakingsgesprekken gevoerd.

Per gemeente is bepaald hoeveel locaties per jaar worden bezocht. Op grond van een steekproef worden per aanbieder een of meer locaties bezocht. Onderzoeken op praktijkniveau kunnen onaangekondigd plaatsvinden.

De wijze van deze vorm van toezicht is nog in ontwikkeling. Landelijke ontwikkelingen of nieuwe inzichten kunnen ertoe leiden dat het toezichtsbeleid in de loop van het jaar verandert. Via de GGD-website streeft de GGD ernaar belanghebbenden zo snel en zorgvuldig mogelijk hierover te informeren.

Bijlagen

Zie bijlage 1 voor een beschrijving van het onderzoeksproces. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de criteria die worden gehanteerd in Amsterdam en Regiogemeenten.

Bijlagen: