Pad tot huidige pagina

Logopedie

23 oktober 2012

Op diverse scholen en voorscholen in Amsterdam is een logopedist van de GGD werkzaam. Deze bekijkt, met uw toestemming, hoe het gaat met het praten van uw kind.

Logopedie op school

Goed kunnen praten en ook begrijpen wat anderen zeggen is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling: het leren denken, het krijgen van vrienden, het kunnen uiten van gevoelens en het latere lees-, schrijf-, en leerproces.

Als de logopedist vermoedt dat het praten van uw kind beter zou kunnen, zal deze uw kind verwijzen voor extra hulp. Meestal is dit naar een praktijk voor logopedie bij u in de buurt maar soms ook naar het Audiologisch Centrum of een andere instantie.
Uw huisarts maakt deze verwijzing in orde.
Informeer op de school van uw kind of daar een (GGD-)logopedist aanwezig is.

PREVENTIEVE LOGOPEDIE: 'SPREKEN IS GOUD'

Informatie voor scholen en stadsdelen

Preventieve logopedie van de GGD Amsterdam is op dit moment een vraaggericht plusproduct. Stadsdelen of scholen kunnen twee soorten preventieve logopedie inkopen:

  • structurele preventie
  • losse screening.

Structurele preventie

De logopedist is structureel gedurende een aantal uur per week op school aanwezig.
Naast het screenen van leerlingen uit de onderbouw (op de gebieden: stem, spraak, taal, gehoor en auditieve vaardigheden) bepaalt de opdrachtgever samen met de logopedist welke taken de logopedist zal vervullen. Dit is afhankelijk van het gehanteerde taalbeleid.

Voorbeelden hiervan zijn: taalstimulering geven aan groepjes kinderen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten, voorlichting en workshops aan ouders.
Er wordt niet op school behandeld maar kortdurende begeleidingen (max. 5x) zijn wel mogelijk. Ook op de VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) kan de logopedist ingezet worden.

Screening

De logopedist verricht een screening in de onderbouw gedurende een bepaalde aaneengesloten periode.
In beide gevallen vinden er na de screening vervolgcontacten plaats zoals oudergesprekken, vervolgonderzoeken en, indien noodzakelijk, verwijzingen.

Meer informatie

Contact
Cluster JGZ
Tel. (020) 555 5209
E-mail logopedie@ggd.amsterdam.nl