Pad tot huidige pagina

Melden calamiteit voor (zorg)aanbieders Wmo

Melden calamiteit voor (zorg)aanbieders Wmo

Uw gegevens

1. Algemene gegevens van de meldende organisatie en vestiging waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden

Soort zorgaanbieder (verplicht)
(indien van toepassing)
Achternaam melder, voorletters melder
Op dit e-mailadres ontvangt u een afschrift van het verstuurde formulier
(Indien van toepassing)
Adres
Dit betreft een
Welke voorziening wordt hier aangeboden?
Welke doelgroep wordt hier opgevangen? (meerdere antwoorden mogelijk) (verplicht)
(indien bekend)

2. Melding calamiteit/geweldsincident

Bij calamiteiten valt te denken aan onverwachte of niet-beoogde gebeurtenissen als:

  • een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide;
  • elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt, of van een ander, als gevolg van het handelen van een hulpverlener of cliënt;
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënt, hulpverlener, of door hulpverlener en cliënt.

Maar ook gebeurtenissen met:

  • (potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening; en/of
  • (potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke onrust; waarbij
  • Reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen.
Welk soort calamiteit/geweldsincident wilt u melden? (verplicht)
Datum en tijd
Beschrijving van de feiten (incl. tijdschema), zodat het verloop van het incident inzichtelijk is voor de lezer. Wat is er gebeurd? Met welke gevolgen voor de cliënt? Is er een aanleiding geweest? Is er een verband met wel of niet geleverde zorg?
Indien ja, wie betreft dit?
Wat zijn de gevolgen voor de cliënt(en) en/of andere betrokkenen? (verplicht)
Ontvangt de cliënt ook zorg in het kader van: (verplicht)
Zijn er onderdelen uit het zorgplan die in relatie staan tot de plaatsgevonden gebeurtenis?
In geval van overlijden: is de schouwarts al geweest?

3. Veiligheid en afhandeling

Is de veiligheid van de betrokken cliënt(en) en professionals/omstanders op dit moment gewaarborgd? (verplicht)
Zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte gesteld van de gebeurtenis? (verplicht)
Is er al melding gedaan bij de contactpersoon van de gemeente die de zorg inkoopt?
Is deze calamiteit ook bij andere toezichthouders gemeld? (verplicht)
Is de politie betrokken bij de gebeurtenis? (verplicht)
Verwacht u dat de calamiteit leidt tot maatschappelijke onrust of dat deze publiciteitsgevoelig is?

4. Overige opmerkingen