Pad tot huidige pagina

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden SPIRO

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de app SPIRO. SPIRO is een product van de GGD Amsterdam. Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen als u gebruik maakt van SPIRO. Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met GGD Amsterdam via itforcare@ggd.amsterdam.nl.

1. Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

SPIRO de mobiele applicatie, inclusief alle updates/upgrades, waarmee syfilis waarden worden bijgehouden
Content Eigen Content en GGD Content
Eigen Content alle informatie die door u via SPIRO wordt ingevoerd
GGD Content de in SPIRO beschikbare informatie, berichten, afbeeldingen
Back-up Account

de automatische back-up waarbij de Eigen Content versleuteld wordt bewaard op een server van de GGD Amsterdam

IE-rechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties
Overeenkomst de overeenkomst tussen GGD Amsterdam en u voor het gebruik van SPIRO
Privacy Statement het privacy statement van SPIRO, toegankelijk via www.ggd.amsterdam.nl/spiro/privacypolicy

2. Toepasselijkheid


2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van SPIRO.
2.2 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden kunt u altijd op de website van de GGD Amsterdam vinden www.ggd.amsterdam.nl/spiro/gebruiksvoorwaarden. U krijgt van ons geen melding wanneer de Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, tenzij dit effect heeft op uw privacy waarna wij om uw akkoord zullen vragen. Stemt u niet in met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van SPIRO of bepaalde functionaliteiten binnen SPIRO.

3. Gebruik

3.1 SPIRO heeft als doel om gebruiker te ondersteunen bij het registreren van gegevens rondom een syfilis infectie.
3.2 De gebruiker kan de door hem geregistreerde gegevens als back-up uitwisselen met een GGD server. Deze uitwisseling van gegevens vindt slechts plaats nadat de gebruiker zelf hiervoor specifieke en uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
3.3 SPIRO is met nadruk niet bedoeld om de rol van een elektronisch systeem van de (huis)arts en/of professionele hulpverlener over te nemen. Voor medisch advies of ander professioneel advies en/of bij twijfel over de juiste diagnose of behandeling dient u direct contact op te nemen met uw hulpverlener.

4. SPIRO en beschikbaarheid

4.1 Indien u volledig aan alle verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden hebt voldaan, verleent de GGD Amsterdam u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van SPIRO.
4.2 De GGD Amsterdam spant zich in om SPIRO zo goed mogelijk te leveren. U gaat ermee akkoord dat SPIRO slechts de functionaliteiten bevat die op het moment van gebruik beschikbaar zijn (“as is”). U gebruikt SPIRO te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid. 
4.3 De GGD Amsterdam is, zonder op enigerlei wijze jegens uw aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om:
a. procedurele en technische aanpassingen aan en/of verbeteringen in SPIRO aan te brengen; en
b. SPIRO tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud. De GGD Amsterdam stelt u voor zover en zo spoedig als redelijk mogelijk is in kennis van de tijdelijke buitengebruikstelling of het tijdelijk beperkte gebruik van SPIRO.

5. Account en automatische back-up

5.1 Om gebruik van SPIRO te kunnen maken, hoeft u geen persoonlijk account aan te maken. Alle gegevens zullen alleen versleuteld op uw mobiele device worden gezet en beschikbaar worden gemaakt via de applicatie.
5.2 Indien gebruik wordt gemaakt van de automatische back-up, wordt je verzocht persoonsgegevens op te geven voor de Back-up Account. Deze informatie is nodig om u te kunnen identificeren bij het terugzetten van een back-up.
5.3 Om uw gebruik van SPIRO mogelijk te maken, bent u er verantwoordelijk voor dat i) de informatie die u bij het aanmaken van uw gegevens verstrekt correct, volledig en actueel is en ii) dat u de informatie in uw gegevens bijwerkt indien daarin veranderingen optreden.
5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van de persoonsgegevens en het wachtwoord van uw Back-up Account. Wij mogen ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw inloggegevens. Zodra u weet of vermoedt dat uw inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Back-up Account, dient u de GGD Amsterdam daar onverwijld van in kennis te stellen. Verder heeft u de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het periodiek veranderen van uw inloggegevens.

6. Gebruik van SPIRO

6.1 Als gebruiker bent u er voor verantwoordelijk dat uw gedragingen in of met SPIRO niet onrechtmatig zijn. De GGD Amsterdam heeft geen kennis van (de inhoud van) de Eigen Content en accepteert in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Het is u uitdrukkelijk verboden om SPIRO en/of GGD Content op een manier te gebruiken:
a. die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving; of
b. die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.
6.2 De Eigen Content valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. De inhoud wordt door uzelf (eventueel in samenspraak met uw arts) ingevoerd en is niet bedoeld als vervanging van het medisch dossier bij uw behandeld arts.

7. IE-Rechten

7.1 De IE-rechten met betrekking tot SPIRO rusten bij ons of onze licentiegever(s).
7.2 Het is u niet toegestaan om:
a. de GGD Content en andere informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden), tenzij dwingend recht dit toestaat;
b. SPIRO te reproduceren, te decompileren of reverse engineering (omgekeerde compilatie en assemblage) daarop toe te passen, tenzij toepasselijk dwingend recht dit toestaat;
c. de technische beschermingsmiddelen die door de GGD Amsterdam ter beschikking zijn gesteld ter bescherming van de Content te omzeilen;
d. gebruik te maken van andere dan de door de GGD Amsterdam ter beschikking gestelde tools om SPIRO te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via SPIRO toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om SPIRO op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

8. Privacy

8.1 Tijdens uw gebruik van SPIRO verstrek u geen persoonsgegevens aan de GGD Amsterdam. Deze informatieverstrekking is onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In het Privacy Statement van SPIRO van de GGD Amsterdam wordt beschreven hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens die u hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van SPIRO en hoe wij uw privacy beschermen wanneer u gebruikmaakt van SPIRO www.ggd.amsterdam.nl/spiro/privacypolicy.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De GGD Amsterdam sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die u lijdt door:
a. Het niet (veilig) beschikbaar zijn van (delen van) SPIRO;
b. Het gebruik van SPIRO;
c. Het gebruik van de Content;
d. Onjuiste informatie in SPIRO;
e. Wijzigingen in of van SPIRO;
f. Afname van diensten van derden.

10. Overmacht

10.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de GGD Amsterdam indien sprake is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van SPIRO cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van de GGD Amsterdam, tekortkomingen van door de de GGD Amsterdam ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet (al dan niet door een DDoS aanval), hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
10.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is GGD Amsterdam gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

11. Garanties en vrijwaringen

11.1 Wij spannen ons in om:
a. de via SPIRO verstrekte informatie juist, actueel en volledig te verstrekken;
11.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor:
a. fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet; of
b. het maken van back-upexemplaren van Content.
11.3 U vrijwaart de GGD Amsterdam tegen alle schade en kosten als gevolg van claims van derden die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze Gebruiksvoorwaarden door u.

12. Duur en beëindiging

12.1 U gaat een Overeenkomst aan zolang u de applicatie gebruikt. U kunt de Overeenkomst op elk moment beëindigen door uw Back-up Account en de applicatie te verwijderen.
12.2 De door de GGD Amsterdam opgeslagen Eigen Content wordt na beëindiging van de Overeenkomst bewaard op een server van de GGD Amsterdam voor een termijn van zes maanden. Indien u per direct alle Eigen Content wilt verwijderen en dit niet via SPIRO gaat, wordt dit uitgevoerd nadat u hiervoor per e-mail een verzoek hebt ingediend bij de GGD Amsterdam via itforcare@ggd.amsterdam.nl.

13. Slotbepalingen

13.1 De GGD Amsterdam mag uit deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden overdragen en stelt u daarvan in kennis. Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GGD Amsterdam niet toegestaan de ontleende rechten aan derden over te dragen.
13.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van SPIRO is Nederlands recht van toepassing.
13.3 Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of Overeenkomsten die met toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesloten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.