Privacy

Hoe komt de GGD Amsterdam aan mijn naam en adres?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister. De GGD Amsterdam mag voor dit gezondheidsonderzoek willekeurig een aantal namen en adressen van inwoners van 19 tot en met 64 jaar uit dit bevolkingsregister opvragen. In totaal heeft een computer 3.000 namen en adressen getrokken uit de bevolkingsregisters van Amsterdam. Inwoners die uitgenodigd worden om deel te nemen, zijn toevallig in de steekproef gekomen.

Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie

De namen en adressen worden alleen gebruikt voor het versturen van de vragenlijsten, voor de herinneringen en voor de verloting van de prijzen. Het bestand met namen en adressen wordt niet gekoppeld aan de antwoorden en wordt vernietigd na afloop van het verzamelen van de antwoorden. De antwoorden van deelnemers behandelen wij zeer vertrouwelijk.

Ook in onze publicaties gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek gaan alleen over groepen uit de bevolking, bijvoorbeeld: alle Amsterdammers van 19 t/m 64 jaar, mannen, vrouwen, jongvolwassenen enzovoort. Het gaat dus niet om individuele personen of heel kleine groepen. Dit zorgt ervoor dat uitkomsten niet terug te leiden zijn naar individuen.

Privacy en de wet

In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  staat. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De gegevens worden alleen voor statische doelen gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. In dit gezondheidsonderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toestemming

Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn.

Procedure herinneringsbrief

Met behulp van de inlogcodes/nummers van de vragenlijsten wordt bijgehouden wie de vragenlijst heeft teruggestuurd of online heeft ingevuld. Op deze manier wordt voorkomen dat deelnemers opnieuw benaderd worden met het verzoek de vragenlijst alsnog in te vullen.

Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrief werd verstuurd.