Aanpak van depressie en angst

Voor een effectieve preventie van depressie is integraal beleid nodig. Dat betekent dat het beleid inspeelt op meerdere factoren die psychische problemen beïnvloeden. Een benadering van depressiepreventie die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, gaat uit van het mentaal vermogen van mensen. Het richt zich op het versterken van beschermende factoren, zoals emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden.

Effectieve strategieën

Preventie van depressie is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en gevoel van controle van mensen. Daarbij zijn in grote lijnen twee strategieën te onderscheiden:

• Preventie richt zich op mensen die (nog) geen klachten hebben, maar wel tot de risico- of kwetsbare groepen behoren (selectieve preventie). Hier liggen relaties met beleidssectoren, zoals de Wmo, welzijn en sport. Het Wmo-beleid vormt een belangrijke schakel: veel interventies in het kader van depressiepreventie zijn onderdeel van het WMO-beleid.

• Preventie richt zich op mensen met klachten maar deze klachten voldoen (nog) niet aan een diagnose depressie (geindiceerde preventie).
Geïndiceerde preventie kan zeer effectief zijn. Er zijn goede programma’s en de doelgroep is vaak gemotiveerd om deel te nemen omdat ze klachten ervaren. Dit onderdeel zit op de grens tussen publieke gezondheid (gemeente) en (verzekerde) zorg. Sinds de invoering van de basis GGZ in 2014 vergoedt de zorgverzekeraar geïndiceerde preventie niet meer. Er is een lacune in de keten ontstaan. Er moet gezocht worden naar een andere manier om geïndiceerde preventie te organiseren.

Combinatie van interventies

Bij de vertaling naar een concreet uitvoeringsprogramma kan de gemeente met partners een lokale mix van interventies samenstellen. Hiervoor kunnen de ‘pijlers’ van een integrale aanpak gebruikt worden. De pijlers helpen ook eventuele hiaten in het huidige aanbod in kaart te brengen. Hier geven we voorbeelden van de aanpak bij volwassenen en ouderen.

De interventies met een * hebben een erkenning van Centrum Gezond Leven: goed onderbouwd of aanwijzingen voor effectiviteit.

Fysieke en sociale omgeving

Een groene en stille omgeving geeft minder stress. In wijken waarin onveiligheid, een laag voorzieningenniveau of armoede heersen komt depressie vaker voor.

Regelgeving en handhaving

is niet van toepassing op depressiepreventie.

Voorlichting, educatie en interventies

Publicaties, bijeenkomsten en cursussen over bijvoorbeeld stemming, spanning en ontspanning. Dit kan gecombineerd worden met andere onderwerpen zoals beweegactiviteiten.
Naast interventies die specifiek gericht zijn op depressie of angst kunnen andere activiteiten ook bijdragen aan het versterken van beschermende factoren.

Voorbeelden van interventies (selectieve preventie)

Signalering en advies

Trainingen voor intermediairs (zoals wijkverpleegkundigen of docenten) in het herkennen van psychische problemen.
Bijvoorbeeld: Online cursus Signaleren van Depressie (Trimbos Instituut)
Trainingen op maat voor signalering, aangeboden door GGZ instellingen.

Ondersteuning

Cursussen en begeleiding voor mensen met depressieve klachten.

Voorbeelden van interventies (geindiceerde preventie):

Zorggerichte preventie, alleen met verwijzing:

Wilt u iets doen aan depressie en angst in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 555 5495

Kent u een goede interventie? Heeft u ervaring met een interventie? Laat het ons weten!
Dan werken we samen aan een Gezond en Wel Amsterdam.

Meer informatie

Op de website loketgezondleven.nl van het Centrum Gezond Leven, vindt u een uitgebreid interventieoverzicht.
In de JeugdPreventiewijzer vindt u programma’s gericht op (lichte) opvoed- en opgroeiproblematiek van kinderen en jeugdigen. De programma’s, gericht op zowel lichamelijke als psychosociale gezondheid, worden in de regio Amsterdam en Amstelland aangeboden.

Bronnen en links voor professionals