Werkwijze

21 maart 2018

Dataverzameling

De te onderzoeken populatie betreft kinderen en jongeren (0-19 jaar) woonachtig en/of schoolgaand in Amsterdam en Amstelland. Gegevens over de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en leefomgeving van het kind worden verzameld via

  1. vragenlijsten voor ouders
  2. digitale vragenlijsten voor jongeren (Jij en je gezondheid)
  3. registraties in het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg

Vragenlijsten voor ouders

Sinds januari 2009 krijgen alle ouders van 5- en 10-jarige kinderen voorafgaand aan het periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een informatiebrief en een vragenlijst over de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en leefomgeving van hun kind toegestuurd. De ingevulde vragenlijsten worden meegenomen naar het PGO (respons ongeveer 60-65%). De JGZ gebruikt de vragenlijst voor het uitvoeren van risicotaxatie en/of de uitvoering van het consult. Vervolgens stuurt de JGZ de vragenlijsten geanonimiseerd op naar de onderzoeker van de JGM, die deze verwerkt voor analyse en rapportage.

Vragenlijsten voor jongeren

Vanaf schooljaar 2004/2005 vullen alle tweedeklassers in het voortgezet onderwijs klassikaal een vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving. Vanaf schooljaar 2012-2013 vullen ook vierdeklassers een vragenlijst in. Vóór 2015-2016 werd hiervoor E-MOVO gebruikt.

Sinds schooljaar 2015-2016 gebruikt de GGD hiervoor de werkwijze ‘Jij en je gezondheid’. Door verschillen in vraagstelling kan er geen eventuele trend ten opzichte van eerdere jaren worden gepresenteerd voor het voortgezet onderwijs. Met JeJG kunnen leerlingen vanaf 12 jaar met (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie)¬programma’s. Ouders en jongeren worden vooraf door een brief geïnformeerd. Toestemming voor deelname aan Jij en je gezondheid vindt plaats door een passieve informed consent methode, dat wil zeggen deelname tenzij bezwaar. Jij en je gezondheid maakt gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare online vragenlijsten die door de leerling of de leerkracht worden ingevuld. Leerlingen ontvangen na het invullen van Jij en je Gezondheid direct persoonlijke feedback over hun gezondheid en leefstijl; advies op maat. Jij en je gezondheid is ook de eerste stap voor gericht nader (diagnostisch) onderzoek door de jeugdarts of psycholoog op school. De JGZ gebruikt Jij en je gezondheid voor het uitvoeren van risicotaxatie en de uitvoering van het consult. De JEJG data worden vertrouwelijk beheerd, verwerkt en geanalyseerd door onderzoekers van afdeling EGZ.

Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

Sinds januari 2009 worden bij de jeugdgezondheidszorg gegevens opgevraagd die zijn geregistreerd in het digitaal kinddossier (KIDOS). Het gaat hier om (1) gegevens over de lengte en het gewicht van alle kinderen en jongeren die door de jeugdgezondheidszorg zijn opgeroepen voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) bij 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs en (2) gegevens over zuigelingenvoeding (borst- en/of kunstvoeding) bij 2 weken, 3 maanden en 6 maanden. De gegevens worden door de onderzoeker van de JGM verwerkt voor analyse en rapportage.

Dataverwerking

De databestanden met vragenlijstgegevens en dossiergegevens worden opgeschoond, waarbij bijvoorbeeld niet goed ingevulde vragenlijsten worden verwijderd en duidelijke fouten in de data worden aangepast. Hierna vindt analyse van de data plaats. Bij het berekenen van de prevalentiecijfers wordt, indien nodig, gewogen voor een aantal achtergrondkenmerken (o.a. leeftijd, geslacht en etnische afkomst en sociaal-economische status) om te corrigeren voor een selectieve non-respons.

Rapportage

Amsterdam

Elke vier jaar wordt een stads(deel)rapport uitgebracht waarin de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de Amsterdamse jeugd wordt beschreven. Jeugdigen die buiten Amsterdam wonen worden niet meegenomen in deze rapportage. Jeugd uit Amsterdam wordt ingedeeld op basis van de postcode waar het kind woont en niet op basis van waar de jongere op school zit. In 2019 zullen er nieuwe rapporten op stadsdeelniveau uitgebracht voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ook worden jaarlijks cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor opgenomen op Gezondheid in Beeld. Daarnaast zullen, waar mogelijk, verdiepende factsheets en/of artikelen verschijnen.

Regio Amstelland

Elke vier jaar worden gemeenterapportages uitgebracht waarin de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de jeugd in de gemeenten in de regio Amstelland wordt beschreven. De gemeenterapportages beschrijven de resultaten voor de jongeren die in de betreffende gemeente wonen. Jeugdigen die buiten de regio Amstelland wonen, maar wel in de regio Amstelland naar school gaan, worden niet meegenomen in deze rapportages. In 2019 worden nieuwe gemeenterapportages uitgebracht voor het voortgezet onderwijs. Jaarlijks worden de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs opgenomen op Gezondheid in Beeld.