Toelichting en verantwoording

21 maart 2018

Zijn de verschillen statistisch getoetst?

Met statistische toetsen wordt nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen groepen op toeval berust. Op deze website staat geen informatie over statistische significantie van verschillen. U kunt dus niet zien of een gevonden verschil daadwerkelijk bestaat of mogelijk op toeval berust. Daarbij is het goed om te weten dat een eventuele toe- of afname van een gezondheidsuitkomst ook het gevolg kan zijn van verschillen in werkwijzen en meetinstrumenten over de tijd. In de rapporten van de Gezondheidsmonitors voor Amsterdam en de regio Amstelland vindt u meer informatie over de significantie van gevonden verschillen.

Waarom staat er bij sommige onderwerpen een streepje (-)?

Een streepje betekent dat er voor dat onderwerp geen resultaten beschikbaar zijn. Hiervoor zijn drie mogelijke redenen:

 • minder dan vijf personen gaven het betreffende antwoord;
 • het onderwerp is niet nagevraagd in een bepaalde groep of jaar;
 • de vraagstelling is anders dan in voorgaande jaren.

Zijn de gegevens representatief voor de gemeenten, stadsdelen, gebieden of wijken?

Ja. De gegevens zijn gewogen naar de bevolkingssamenstelling in het betreffende onderzoeksjaar voor o.a. geslacht, leeftijd en gemeente, stadsdeel, gebied of wijk. Na weging zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van 19 jaar en ouder.

Hoe worden stadsdelen, gebieden en wijken bepaald?

De indeling naar stadsdeel en gebied (voor Amsterdam) en naar wijk (regio Amstelland) vindt plaats op basis van het woonadres. De richtlijnen van de gemeente Amsterdam worden hiervoor gebruikt (1). De stad Amsterdam is opgedeeld in 7 stadsdelen: Noord, Oost, Zuidoost, Zuid, Centrum, West en Nieuw-West. Omdat Westpoort weinig inwoners telt, wordt dit stadsdeel voor de steekproef van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor samengevoegd met West (2012) of met Nieuw-West (2016). Voor de indeling op gebiedsniveau wordt gebruik gemaakt van de indeling in 22 gebieden zoals vastgesteld door B&W in 2014 (2). De indeling naar 99 wijken is zoals vastgesteld door B&W in 2015 (3).

De gemeenten in de regio Amstelland hebben de wijkindeling samengesteld.

 1. Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam. De gemeente Amsterdam verdeeld in 8 stadsdelen en 97 buurtcombinaties, 1 januari 2012 (Amsterdam stadsdelen en buurtcombinaties (GIF, 382 kB)
 2. B&W. Vaststellen geografische gebiedsindeling voor gebiedsgericht werken binnen de gemeente Amsterdam. Zie flap College van B&W d.d. 28 januari 2014 (PDF, 43 kB) Zie plattegronden buurtcombinaties (PPT, 1,8 MB).
 3. B&W. Wijziging statistische buurtindeling van Amsterdam per 1 januari 2015. Zie flap College van B&W d.d. 9 juni 2015 (PDF, 5,4 MB). Zie gebiedsindeling Amsterdam.

Hoe is sociaal-economische positie bepaald?

Het hoogste behaalde opleidingsniveau gebruiken we als indicator voor de sociaal-economische positie.

Opleidingsniveau wordt voor Amsterdam verdeeld in 4 categorieën:

 • Laag (lo)
 • Midden 1 (vmbo, mbo1)
 • Midden 2 (havo, vwo, mbo2-4)
 • Hoog (hbo, wo)

Opleidingsniveau wordt voor de regio Amstelland verdeeld in 3 categorieën:

 • Laag/Midden1 (lo, vmbo, mbo1)
 • Midden2 (havo, vwo, mbo2-4)
 • Hoog (hbo, wo)