Werkwijze

7 september 2018

Wat is de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016?

De Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 is een grootschalig gezondheidsonderzoek onder inwoners van 19 jaar en ouder in Amsterdam en de regio Amstelland. Het onderzoek vindt eens in de vier jaar plaats en bestaat uit een combinatie van een schriftelijke en digitale enquête en mondelinge interviews. De steekproef wordt getrokken uit het bevolkingsregister en is gestratificeerd naar leeftijd en stadsdeel/gebied voor Amsterdam en naar leeftijd en gemeente/wijk voor de regio Amstelland. In 2016 deden zo’n 8.600 Amsterdammers mee (respons: 38%); ruim 6.500 inwoners uit de regio Amstelland deden mee (respons: 44%). Voor Amsterdam worden ook cijfers uit eerdere onderzoeksjaren gepresenteerd op GIB; in 2008 hebben 6.511 Amsterdammers aan het onderzoek deelgenomen (respons: 50%), in 2012 waren er ruim 7.200 deelnemers (respons: 38%)

Waarom deze gezondheidsmonitor?

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft elke gemeente de taak op de hoogte te blijven van de gezondheid van haar inwoners. De Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 is één van de middelen die de GGD Amsterdam inzet om informatie over de gezondheid van inwoners in het werkgebied te verzamelen.

Welke onderwerpen staan in de vragenlijst?

De vragenlijst van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 bevat vragen over diverse gezondheidsonderwerpen:

  • Lichamelijke gezondheid o.a. ervaren gezondheid, chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen;
  • Psychosociale gezondheid o.a. eenzaamheid, angst en depressie en huiselijk geweld;
  • Leefgewoonten o.a. roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen;
  • Leefomgeving o.a. geluidshinder.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

Voordat de analyse van de vragenlijstgegevens van start gaat, controleren we de gegevens en corrigeren deze indien nodig. Ook worden onvolledige vragenlijsten verwijderd. De gegevens zijn gewogen naar de bevolkingssamenstelling in het betreffende onderzoeksjaar voor o.a. geslacht, leeftijd en gemeente, stadsdeel, gebied of wijk. Na weging zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van 19 jaar en ouder.

Waar kan ik meer resultaten van de gezondheidsmonitor vinden?

Elke vier jaar verschijnt een rapportage met een beschrijving van de gezondheid, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdammers en van inwoners in de regio Amstelland. Ook brengen we factsheets uit met kerncijfers over stadsdelen en de regiogemeenten. De rapportages over 2016 verschijnen in het najaar 2017.

Amsterdam

De rapportage over 2012 vindt u op onze website : Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

De rapportage van 2008 kunt u hier downloaden: Zo gezond is Amsterdam! : eindrapport Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2008 (PDF, 2 MB)

Amstelland

De rapportage over 2010 vindt u op onze website : Gezondheidsmonitor 2010, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen

Landelijke samenwerking

De GGD Amsterdam werkt in dit project samen met GGD GHOR Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en alle GGD’en in Nederland. Landelijke en regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016 kunt u vinden op CBS StatLine en op VZinfo. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen we een goede vergelijking maken met de inwoners uit de andere grote steden en met de bevolking van de rest van Nederland.