EGZ gaat themagericht!

20 september 2018

Vanaf dit jaar werkt de afdeling EGZ meer themagericht. Waarom? De belangrijkste redenen op een rij.

Allereerst is het voor onze stakeholders binnen en buiten de gemeente van belang welke prioriteiten wij als afdeling stellen. Dit in het licht van onze wettelijke taken en het beleid van de gemeenten. De naam ‘Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie’ geeft immers geen direct beeld van welke concrete activiteiten wij als afdeling uitvoeren.. En door sterkere verankering in het sociaal domein van de GGD als geheel en ook de afdeling EGZ is het nog belangrijker om helder te zijn waar EGZ voor staat en welke onderwerpen extra aandacht krijgen.

Dit leidt niet tot een andere organisatie, wel tot afdelingsbrede samenwerking en profilering.

De thema’s die centraal staan de komende tijd komen voort uit onze wettelijke taken, gemeentelijk beleid en intensivering van de samenwerking binnen het sociaal domein.

De volgende thema’s staan voor de komende tijd centraal:

  • ‘Monitoring’, met de nadruk op innovatie voor het verkrijgen van gegevens over de gezondheidssituatie van de bevolking in ons werkgebied en het leveren van gegevens op lager geografisch niveau (gebied, wijk).
  • ‘Weten wat werkt’, met als accent het versterken van het belang van onderzoek naar de effectiviteit van interventies in het sociaal domein en het ontwikkelen van nieuwe manieren van onderzoek naar effectiviteit.
  • ‘Kwetsbare groepen’, waarbij wij ons meer richten om zicht te krijgen op de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen binnen de bevolking, zoals ouderen en personen met een ernstige psychiatrische aandoening. We blijven inzicht geven in de aard en omvang van kwetsbare groepen in Amsterdam, in het bereik van zorg en ondersteuning voor deze groepen.
  • ‘Gezonde School’, waarbij we ons richten op verdere implementatie in het voortgezet onderwijs en ontwikkeling voor het primair onderwijs.
  • ‘Jij en Je Gezondheid’, gericht op de vroegsignalering van problemen bij kinderen/adolescenten. Een werkwijze ter ondersteuning van de Jeugdgezondheidszorg. We richten ons samen met JGZ op doorontwikkeling voor het primair onderwijs.
  • ‘De Gezonde Wijk’, we gaan nog meer vraaggericht werken vanuit de wijken en gaan zorgen dat ook gezondheidsbevordering een belangrijk onderwerp is op de lokale agenda’s.
  • ‘Gezond Gewicht’, met als leidend onderwerp de wetenschappelijke onderbouwing van interventies.
  • ‘Mentale Gezondheid’, waar we beter zicht proberen te krijgen hoe het met de mentale gezondheid van met name kinderen en jeugdigen is gesteld. Maar ook initiatieven om de preventieve zorgketen voor kwestbare kinderen en gezinnen te verbeteren is een belangrijk aandachtspunt.
  • ‘Digitale zorginnovatie’, een thema dat GGD breed wordt uitgevoerd. We richten ons onder andere op de verdere ontwikkeling van de GGD App Store, JouwGGD.nl, opschaling en verzelfstandiging GroeiGids, pilots beeldconsulten.
  • ‘Sarphati Amsterdam’, een nieuw onderzoeksinstituut opgericht met de kennisinstellingen in Amsterdam (zie hier in de nieuwsbrief), gericht op vernieuwend onderzoek naar welvaartsziekten, waaronder overgewicht en obesitas. De focus ligt op de start van het Sarphati Cohort, deelname van ouders en hun kinderen in Amsterdam aan Sarphati Amsterdam.

We beogen als afdeling hiermee nog sterker bij te dragen aan de opgave die er ligt voor de publieke gezondheid. Uiteraard zijn deze uitdagingen niet statisch. Als de ontwikkelingen in de volksgezondheid dat vragen of de agenda’s van de stakeholders veranderen, zullen we ook onze prioriteiten aanpassen.