Effectief werken aan relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs

Het is belangrijk dat alle leerlingen op het voortgezet onderwijs relationele en seksuele vorming lessen krijgen. Vooral omdat hun seksuele ontwikkeling in deze leeftijd snel gaat. Veel leerlingen krijgen thuis weinig of geen juiste informatie over relaties en seksualiteit, omdat ouders het een lastig onderwerp vinden om met hun kind te bespreken. Als een school geen relationele en seksuele vorming lessen geeft, kan het zijn dat leerlingen hun informatie via het internet of via hun vrienden verkrijgen. Die informatie is niet altijd betrouwbaar. Leerlingen krijgen makkelijk een verdraaid beeld van relaties & seksualiteit. Als school kun je bijdragen aan een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling, met aandacht voor de positieve kant: prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties kunnen aangaan.

Relationele en seksuele vorming gaat om het aanleren van vaardigheden en attitudes over relaties en seksualiteit. Op school kunnen jongeren met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over wensen en grenzen en over seksuele diversiteit. Zo leren zij dat er verschillende opvattingen bestaan en leren zij hun eigen mening te vormen. Jongeren die goede relationele en seksuele vorming hebben gehad, maken gezondere keuzes. Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Ook draag het bij aan een veilig schoolklimaat en de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

U kunt als school op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van uw leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door relationele en seksuele vorming te geven die gaat over meer dan alleen de biologische kant van seks. Seksueel plezier, het aangeven van wensen en grenzen en aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit zijn hierbij belangrijk. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en hier adequaat op kunnen reageren. Zo kan er bijvoorbeeld een teamtraining worden geven over lesgeven in relaties & seksualiteit. School kan ouders bij het thema betrekken door informatie te geven. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de relationele en seksuele vorming. De Gezonde School aanpak werkt samen met de school aan al deze verschillende pijlers. De Gezonde School adviseur kan u hierbij ondersteunen.

Zet gezonde school activiteiten in

Een beeld van de verschillende interventies vindt u op de landelijk website van Gezonde School.

Meer informatie of advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u overleggen over de mogelijkheden, mail dan naar gezondeschool@ggd.amsterdam.nl voor het team Gezonde School bij de GGD Amsterdam.