Welbevinden

Het bevorderen van het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen wordt steeds belangrijker op Nederlandse scholen. Net als het bieden van de juiste zorg aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Want leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om te leren en functioneren, op school en daarbuiten.

Sinds 2015 hebben scholen door de Wet Veiligheid op School een inspanningsverplichting om pesten tegen te gaan en het welbevinden en de sociale veiligheid op school te bevorderen. Ook de invoering van het passend onderwijs en de transitie van de Jeugdzorg vragen om extra aandacht voor het mentaal welbevinden van leerlingen op school.

Wat kunt u als school zelf doen om een pedagogisch klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn? Allereerst zorgt structureel werken aan welbevinden voor een fijne sfeer op school en in de klas. Het is echter niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend dat zij zich goed en veilig voelen. Door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem kunnen problemen worden gesignaleerd, waardoor leerlingen tijdig de juiste hulp krijgen. Jeugdgezondheidszorg kan ook helpen met Jij en Je Gezondheid.

Zet Gezonde School activiteiten in

Bij elk gezondheidsthema wordt er gewerkt aan vier pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Gezonde School is effectief als binnen een thema alle pijlers aandacht krijgen. Hieronder is een overzicht te vinden van enkele Gezonde School activiteiten voor het thema welbevinden.

Educatie

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunnen leerlingen zichzelf en anderen beter leren kennen. Of laat u ze zien hoe ze negatief gedrag, zoals anderen pesten of uitsluiten, kunnen omzetten in positief gedrag. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Omgeving

Welbevinden krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen en medewerkers een rol kunnen spelen bij het organiseren van activiteiten. Denk aan het bepalen van onderwerpen die aandacht nodig hebben en het betrekken van leerlingen en medewerkers via een leerlingenraad en medezeggenschapraad.

Signaleren

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid van leerlingen te volgen, is het handig om een leerlingvolgsysteem te gebruiken. Kies er een die past bij uw school en waar de leerkrachten goed mee uit de voeten kunnen.

Beleid

Welke visie heeft uw school op welbevinden? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is.

Meer informatie of advies nodig?

De Gezonde School adviseur kan specifieke ondersteuning bieden bij werken aan het thema welbevinden. Vragen hierover?

Neem contact met ons op: gezondeschool.po@ggd.amsterdam