Control privacy

Privacyverklaring  - CONTROL

Het doel van de verzameling

Het doel van CONTROL is wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van het bron- en contactonderzoek bij een infectie met het coronavirus. Met dit inzicht wil CONTROL een bijdrage leveren aan het optimaliseren van dit bron- en contactonderzoek.

Van wie verzamelen wij gegevens?

We verzamelen gegevens van personen die zijn getest in de corona teststraten van de GGD Amsterdam, GGD Flevoland, GGD Gelderland-Midden, GGD Groningen, GGD Hart voor Brabant, GGD Regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond of GGD Zuid Limburg en van personen woonachtig in een van deze regio’s bij wie een infectie met het coronavirus is vastgesteld. De GGD’en die meedoen bundelen de gegevens om gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen.

Grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden (Avg – Artikel 9, lid 2j). Dit gebeurt zonder uw toestemming. Het onderzoek dient een algemeen belang en gegeven de omvang is het vragen van toestemming onevenredig. Er zijn maatregelen getroffen zodat het onderzoek uw persoonlijke levenssfeer niet schaadt en uw gegevens beschermd zijn (Uavg – Artikel 24).

Welke gegevens verzamelen wij?

In dit onderzoek gebruiken wij gegevens die van u zijn verzameld in de bronsystemen die worden gebruikt door de GGD’en wanneer u zich laat testen in de teststraten (CoronIT). Ook gebruiken wij gegevens die zijn verzameld nadat bij u het coronavirus is vastgesteld. Dit zijn de gegevens die verzameld zijn in het systeem voor bron- en contactonderzoek van de GGD’en (HPZone).

De gegevens die we gebruiken in CONTROL zijn:

 • Uw demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboorteland, woonlocatie)
 • Uw medische gegevens (symptomen, corona testuitslag, medische aandoeningen
 • Uw gedragsgegevens (contacten, beroep, bezochte locaties).

Hoe beschermen we uw privacy?

Aan dit onderzoek werken mee:

 • GGD Amsterdam
 • GGD Flevoland
 • GGD Gelderland-Midden
 • GGD Groningen
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGD Regio Utrecht
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GGD Zuid Limburg
 • RIVM

Om uw privacy te beschermen worden bij de GGD’en de persoonsgegevens waarmee u direct te herkennen bent verwijderd uit de data. De gegevens die de GGD’en bundelen voor dit onderzoek zijn gepseudonimiseerd en gegeneraliseerd.  In rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.

Wie kunnen uw gegevens zien?

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij elke GGD is een data manager die de gegevens uit CoronIT en HPZone kan extraheren, koppelen en pseudonimiseren. De gepseudonimiseerde gegevens worden overgedragen aan de data steward van de GGD Amsterdam die werkzaam is op het CONTROL project. Naast de data steward hebben een beperkt aantal onderzoekers (ongeveer 5) toegang tot de gepseudonimiseerde data.

Wat doen we met uw gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek (zie ‘Doel van de verzameling’). De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in wetenschappelijke publicaties en andere rapportages. We publiceren alleen resultaten over groepen, nooit over personen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens die zijn gebruikt in analyses die ten grondslag liggen aan publicaties worden 5 jaar bewaard vanaf het moment van publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Uw overige gegevens worden verwijderd binnen twee maanden na afronden van het project. De looptijd van het project is 2 tot 2,5 jaar vanaf september 2020.

Verwijderen van gegevens?

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden in dit wetenschappelijke onderzoek kunt u contact opnemen met de GGD in de regio waar u woont. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet meer worden gebruikt in het onderzoek. Let op: gegevens die al zijn gebruikt in analyses die ten grondslag liggen aan publicaties worden niet verwijderd. Deze gegevens worden niet opnieuw gebruikt in onderzoek.

Wilt u meer weten over uw privacy?

Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op de websites van de autoriteit persoonsgegevens of de centrale commissie mensgebonden onderzoek. Heeft u vragen over uw rechten of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de studie coördinator (control@ggd.amsterdam.nl) of met de Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente Amsterdam. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met de klachtencommissie van de GGD Amsterdam.