Integrale gebiedsgerichte bevordering van psychische gezondheid

In dit project staat een gebiedsgerichte aanpak van integraal gezondheidsbeleid op het gebied van psychische gezondheid in Amsterdamse aandachtswijken centraal.

Integraal gezondheidsbeleid is erop gericht gezondheid of factoren die hierop van invloed zijn, in samenhang te beïnvloeden. Het richt zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving. De uitvoering van integraal gezondheidsbeleid vraagt om een aanpak met inzet vanuit meerdere partijen, zowel binnen als buiten het volksgezondheidsdomein, en met een samenhangende mix van effectieve en kansrijke interventies of maatregelen, die gericht zijn op verschillende doelgroepen in verschillende settings.

Daarom willen we samen met welzijnaanbieders, eerstelijns zorgaanbieders, GGZ, stadsdeel, Dienst Welzijn, Zorg en Samenleving (WZS), Dienst Werk en Inkomen (DWI), en de preferente zorgverzekeraar Achmea bindende werkafspraken maken ten aanzien van preventie van depressie en angst. Het doel is te komen tot een op de cliënt duidelijk afgestemd en toegankelijk zorg- welzijnsaanbod.

Omdat veel van de gezondheidsbepalende factoren buurtafhankelijk zijn, ligt de uitdaging bij gebiedsgericht werken. Door te focussen op specifieke gebieden kan rekening worden gehouden met de profielen van zo’n gebied. Door daarbinnen gezamenlijk prioriteiten te stellen, kan het aanbod beter worden toegesneden op de doelgroep en op de wijk.

Daarnaast zitten veel van de uitvoerende partijen in deze gebieden, wat betekent dat afstemming en samenhang ook op dat niveau moet plaatsvinden. In deze aanpak richten we ons op Amsterdammers met (verhoogd risico op) depressie- en angstklachten. Dat zijn: Amsterdammers met een lage SES, migrantengroepen, werklozen, alleenstaanden, mantelzorgers. Uitgangspunten daarbij zijn: ondersteuning zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk, snel beschikbaar en gericht op het bevorderen van eigen kracht en zelfmanagement. In eerste instantie richten we ons daarbij op 2 buurten in Oost en in Nieuw West Midden.

Bij een goede zorginfrastructuur spelen verschillende partijen een belangrijke rol; de stadsdelen, GGZ-aanbieders (in eerste instantie Arkin en Prezens), de GGD, Achmea en WZS. Maar ook samenwerkingspartners in de 1e lijnszorg, DWI, maatschappelijke organisaties en welzijnspartners zijn belangrijk. We zullen nadrukkelijk op zoek gaan naar verbinding en betrokkenheid van deze partijen.

Doel

Het door een gebiedsgerichte aanpak versterken en beter benutten van de bestaande zorginfrastructuur in de wijk, met als doel het voorkomen en terugdringen van depressie- en angstklachten.

Doelgroep

Amsterdammers met (verhoogd risico op) depressie- en angstklachten: Amsterdammers met een lage SES, migrantengroepen, werklozen, alleenstaanden, mantelzorgers. In eerste instantie richten we ons daarbij op buurten in Oost en in Nieuw-West (Osdorp/Slotermeer).

Meer informatie