Onderzoek Forensische Geneeskunde

De missie van de onderzoeksgroep Forensische Geneeskunde is kennisontwikkeling binnen de forensische geneeskunde en het bevorderen van de kwaliteit van forensisch medisch handelen.

Onderzoek richt zich op concrete vragen, knelpunten en kennishiaten die direct worden opgemerkt vanuit de praktijk. Met de verkregen kennis willen wij bijdragen aan de professionalisering en academisering van de forensische geneeskunde.

Onderzoek

Het type onderzoek dat wij uitvoeren is divers. Door de directe link met de praktijk loopt het uiteen van epidemiologisch onderzoek tot evaluatieonderzoek en onderzoek gericht op kwaliteitsverbetering.

Bij de uitvoering van onderzoek gebruiken we wetenschappelijke methoden. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de professionalisering van het dagelijks handelen van forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen, en kwaliteit van zorg.

Onderzoeksprogramma

Ons onderzoeksprogramma heeft betrekking op alle taakvelden in de eerstelijns forensische geneeskunde, waaronder:

  • Lijkschouw en postmortaal onderzoek
  • Medische arrestantenzorg
  • Forensisch-medisch onderzoek bij slachtoffers van geweld en slachtoffers van zedendelicten


Het programma stellen wij vast op basis van de volgende informatiebronnen:

  • Kennisagenda Forensische Geneeskunde
    Praktijk
  • Ministeries van VWS en J&V
  • Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap

Financiering

Onze onderzoeken worden gefinancierd uit onder meer nationale subsidies en de lokale overheid.

Lopend onderzoek

Thema Project
Lijkschouw Toxicologie bij suïcide
Lijkschouw Postmortale toxicologie; overig onderzoek
Lijkschouw Dodelijke Valincindenten
Letsel Gebruik van letselbeschrijvingen in rechtszaken
Letsel Vrouwelijke Genitale Verminking; Pilot-onderzoek routekaart huisartsen regio Amsterdam-Amstelland

Publicaties

Artikelen vanaf 2018 staan op de pagina Publicaties van de GGD.

Download hier de Literatuurlijst Forensische Geneeskunde 1996 -2017 (PDF, 161 kB)

Leden onderzoeksgroep

Binnen de onderzoeksgroep Forensische Geneeskunde zijn meerdere onderzoekers werkzaam.

Prof. Dr. Udo Reijnders
Dr. Marcel Buster
Dr. Manon Ceelen
Dr. Tina Dorn
Drs. Vina Slev

Meer informatie, samenwerken of stage lopen?

Wilt u met ons samenwerken, onderzoek door ons laten uitvoeren of stage lopen? Of wilt u cijfers, rapporten of andere informatie opvragen?

Neem dan contact met ons op via :  tdorn@ggd.amsterdam.nl

Wat is forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde betreft het snijvlak tussen geneeskunde en recht. Het vakgebied richt zich op medisch onderzoek en advisering in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging.

Het gaat daarbij onder andere om het vaststellen van (niet-natuurlijke) doodsoorzaken, onderzoek naar postmortale verschijnselen, beschrijven van letsels, uitvoeren van onderzoek bij (kinder)mishandeling en bij zedendelicten. Forensische geneeskunde omvat in Nederland ook de medische zorg voor arrestanten, een kwetsbare groep waarbij verslaving, acute intoxicaties en verward gedrag vaak voorkomende problemen zijn.

Leerstoel forensische geneeskunde

De verbinding tussen wetenschap en praktijk is verankerd door de leerstoel ‘Eerstelijns Forensische Geneeskunde’ aan het Amsterdam UMC; Locatie AMC, bekleed door forensisch arts Prof. Dr. Udo Reijnders. De leerstoel bevordert de academisering van de forensische geneeskunde en faciliteert het wetenschappelijk (promotie)onderzoek binnen dit vakgebied. Leidend hierbij is de kennisagenda forensische geneeskunde 2019-2024.

Aansluiting bij Kennisagenda Forensische Geneeskunde 2019-2024

Het veld is volop in ontwikkeling en de behoefte aan onderzoek binnen de forensische geneeskunde neemt toe. Dit blijkt onder meer uit de in 2019 gepresenteerde ‘Kennisagenda Forensische Geneeskunde’ ontwikkeld door het Forensisch Medisch Genootschap, de beroepsvereniging van forensisch artsen.

In de kennisagenda is een 8-tal kennishiaten gepresenteerd. Dit zijn onderwerpen waarvoor een behoefte bestaat voor meer kennisvergaring door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerkingspartners

Sinds 2013 onderhoudt de GGD Amsterdam het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde (RFG) een samenwerkingsverband van meerdere GGD’en.*

Hiernaast werken we samen met de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, het Amsterdam UMC; Locatie AMC, het Co van Ledden Hulsebosch Center for Forensic Science and Medicine (CLHC), het Forensisch Medisch Genootschap (FMG)GGD GHOR Nederland en andere GGD'en.

Kennisverspreiding

De opgedane kennis delen wij met de praktijk en het wetenschappelijke domein, in de vorm van publicaties in (inter)nationale (wetenschappelijke) tijdschriften en rapporten. Onze publicaties zijn hier te vinden.

De beroepsgroep forensische geneeskunde, (GGD-)samenwerkingspartners, vakpers en algemene media, benaderen wij actief om onze onderzoeken zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en kennisoverdracht zoveel mogelijk te faciliteren.

Meer informatie, samenwerken of stage lopen?

Wilt u met ons samenwerken, onderzoek door ons laten uitvoeren of stage lopen? Of wilt u cijfers, rapporten of andere informatie opvragen?

Neem dan contact met ons op via  tdorn@ggd.amsterdam.nl

Registratienetwerk Forensische Geneeskunde

Het RFG verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig door eerstelijns forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen worden vastgelegd. De gegevens van het RFG zijn afkomstig uit Formatus, een elektronisch registratiesysteem voor de eerstelijns forensische geneeskunde. Doordat landelijk steeds meer GGD’en zich aansluiten bij Formatus, breidt ook het aantal deelnemers aan het RFG uit. Door de grote dekkingsgraad van het RFG kunnen uitspraken gedaan worden die representatief zijn voor heel Nederland.

RFG-data gebruiken voor eigen onderzoek?

De gegevens van het RFG zijn een rijke bron van informatie. Data worden zorgvuldig gepseudonimiseerd, waardoor ze niet herleidbaar zijn naar individuele patiënten of zorgverleners. Heeft u vragen over het RFG? Neem contact op met ons via tdorn@ggd.amsterdam.nl