Pad tot huidige pagina

Bodemsanering Zuidergasfabriek

De gemeente Amsterdam herontwikkelt het gebied Overamstel tot een gemengde woon-werkwijk. Vroeger stond hier de Zuidergasfabriek. De bodem is daardoor vervuild met teerresten en andere stoffen. Dat moet worden schoongemaakt voordat het gehele terrein geschikt is voor gebruik. De schoonmaak gebeurt in fases. Het is gestart in 2014, de einddatum is nog niet bekend. Tegelijkertijd en daarna wordt het gebied opnieuw ingericht.

Meten van schadelijke stoffen

Bij het afgraven en vervoeren van verontreinigde grond komen schadelijke stoffen in de lucht. De GGD Amsterdam doet daarom metingen. De metingen gebeuren met badges. Dat zijn filters waarop stoffen die in de lucht zitten, terechtkomen. De badges worden elke twee weken door de GGD verwisseld en geanalyseerd in een gecertificeerd laboratorium op benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen (BTEXN) en een aantal vluchtige koolwaterstoffen (alifaten).

De gemeten concentraties worden achteraf getoetst aan normen. Bij overschrijding van een norm of als omwonenden klachten hebben, kunnen maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het verkleinen van het ontgravingsoppervlak, het afdekken van grond en in het uiterste geval het stilleggen van het werk.

Normen

De GGD Amsterdam toetst meetresultaten voor de twee belangrijkste stoffen, benzeen en naftaleen, aan normen (zie tabel 1). Per stof zijn er twee normen: één voor een periode van 14 dagen en één voor een periode van een jaar of langer. Het liefst worden normen in geen enkele periode overschreden, maar onder bijzondere omstandigheden kan een overschrijding in de ene periode worden gecompenseerd met een onderschrijding in andere perioden. Tot nu toe blijkt uit de metingen dat er heel weinig van deze stoffen in de lucht komt. Meestal zo weinig, dat het niet meetbaar is. Kortdurende stank kan daarbij niet worden uitgesloten.

Gezondheidskundige normen

Norm 14 dagen Norm 1 jaar
Benzeen 30 µg/m3* 5 µg/m3
Naftaleen 3,5 µg/m3
* µg/m3 = microgram per kubieke meter

Benzeen en naftaleen

Mensen die hun leven lang continu meer dan 5 µg/m3 benzeen inademen, hebben een licht verhoogde kans om leukemie te krijgen.

Mensen die minimaal een jaar continu meer dan 3,5 µg/m3 naftaleen inademen, kunnen een beschadiging van het slijmvlies in de neus en de luchtwegen oplopen.

Een norm voor korte termijn is niet beschikbaar. Er wordt daarom gestuurd op geur, bij klachten kunnen zo nodig maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld bij ernstige stankoverlast, misselijkheid, hoofdpijn, tranende ogen en prikkeling van de slijmvliezen.

Planning sanering

De sanering van het Zuidergasfabriek terrein gebeurt in fases en door verschillende opdrachtgevers. Bij kleine ingrepen wordt niet gemeten.

Klachten en vragen

Voor informatie over de sanering en contactpersonen, kunt u terecht op de website van de gemeente Amsterdam.

Met vragen over de normen of de metingen kunt u contact opnemen met afdeling Milieu en Gezondheid, tel. 020 555 5405 of leefomgeving@ggd.amsterdam.nl.

Resultaten landbodemsanering Weststrook

Resultaten heilocatie Ooststrook

Resultaten heilocatie Ooststrook

Resultaten landbodemsanering Ooststrook

Resultaten periode 1 (17-11-2015 – 2-12-2015) (PDF, 46 kB)

Tot nu toe zijn nog geen verhoogde concentraties gemeten. Er wordt geen effect op de gezondheid van omwonenden verwacht.

Resultaten deelproject Bouwblok 4G - aanv. Ooststrook

In de periode van 21-12-2017 tot 8-1-2018 is er niet gemeten.

Resultaten waterbodemsanering