Is de grond geschikt voor een moestuin?

Bij vermoeden van vervuilde grond in uw moestuin, kunt u contact opnemen met de gemeente of provincie. Zij hebben informatie over de bodemkwaliteit. U kunt er navragen of er gegevens zijn over de plek van uw moestuin. Ook kunt u kijken op bodemloket.nl of atlasleefomgeving.nl.

Bodemonderzoek

Bij twijfel kunt u een onderzoeksbureau bodemonderzoek laten doen. Kleine hoeveelheden grond worden dan onderzocht in een laboratorium. Zo wordt duidelijk of de grond vervuild is. Hieraan zijn kosten verbonden.

Ook het grondwater kan vervuild zijn. Gemeente of provincie hebben daar soms informatie over.

Risicobeoordeling GGD

Na bodemonderzoek kan de GGD vaak (maar niet altijd) bepalen of de grond geschikt is als moestuin. Dat heet een ‘risicobeoordeling’.

Bij een risicobeoordeling kijkt de GGD

  • om welke giftige stof het gaat
  • of die stof door gewassen opgenomen wordt
  • wat de concentratie van de gemeten stoffen is
  • hoe groot de moestuin is
  • hoeveel ongeveer wordt gegeten

Aan de hand hiervan bepaalt de GGD of de grond veilig is als moestuin.

Als de grond niet geschikt is als moestuin of alleen onder voorwaarden geschikt is als moestuin kunt u maatregelen nemen.