Pad tot huidige pagina

Bewegen

Een tekort aan lichaamsbeweging leidt tot een grote ziekte- en sterftelast in de bevolking (Gezondheidsraad, 2010). Het is daarom belangrijk dat mensen voldoende bewegen. Voorheen werd vooral ingezet op het stimuleren van beweging via gedragsbeïnvloeding (bijvoorbeeld voorlichting) en bevordering van deelname aan sport. Maar er ontstaat steeds meer het inzicht dat de inrichting van de leefomgeving ook kan aanzetten tot meer beweging.

Bewegen levert een enorme positieve bijdrage aan een goede gezondheid. Vervoer per voet of fiets draagt ook indirect bij aan gezondheid van anderen, omdat het geen uitstoot oplevert. Amsterdam zet in op het beperken van het gemotoriseerde verkeer om meer ruimte te maken voor bewegen en spelen. Bewegen is een vast aandachtspunt in ruimtelijke plannen sinds de vaststelling van de Beweeglogica. De Beweeglogica is opgesteld in het voormalige programma De Bewegende Stad dat gericht is op het uitdagen van Amsterdammers om meer te bewegen. Het geeft stadsmakers van binnen en buiten de gemeente houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen.

Ambitie/inzet komende tijd

  • Aansluiten bij De Bewegende Stad
  • Opstellen plan van aanpak spelen en sporten in de openbare ruimte
  • Samenwerking met de Bernard van Leer Foundation
  • Deelname aan onderzoek 'Play the City’ van de NWO en VU met 3 projecten in ontwikkelbuurten
  • Opnemen adviezen levensloopbestendige routes in gezondheidslogica
  • Organiseren workshop over ‘Fietsstad van de toekomst’
  • Advies over invulling ruimte door opheffen van parkeerplaatsen door Uitvoeringsagenda Autoluw

Gezondheidskundige onderbouwing

Bewegen leidt tot verlenging van het aantal gezonde jaren dat we leven, minder kans op obesitas, betere resultaten op school, lagere zorgkosten en minder ziekteverzuim op het werk. Daarnaast tonen wetenschappers aan dat bewegen evenzo belangrijk is voor de hersenen, wat verband houdt met dementie op latere leeftijd. Lang niet alle Amsterdammers bewegen nu voldoende. 1 op de 3 Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van 30 minuten per dag.

1 op de 5 kinderen in Amsterdam heeft bovendien overgewicht of obesitas. Hiervan zijn 2500 kinderen zelfs morbide obese. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente flink in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven.”