Pad tot huidige pagina

Geluid

Geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring. Als dat lang duurt, leidt dat tot stress en vermoeidheid. Voortdurende stress en slaapverstoring kunnen leiden tot hoge bloeddruk, hartklachten en hartaanvallen. Ook kan veel lawaai leiden tot slechtere leerprestaties bij kinderen. Te vaak en/of te lange blootstelling aan hard geluid (muziek, geluid op de werkvloer, etc) kan tevens leiden tot gehoorschade.

In Amsterdam ervaart 41% van de volwassenen thuis ernstige geluidshinder. Amsterdam heeft daarom een Actieplan Geluid, waarin vooral wegverkeerslawaai wordt aangepakt en woningen beter worden geïsoleerd. Ook bij nieuwbouw is geluid een belangrijk onderwerp: bewoners hebben veel minder hinder als de woning ook een rustige (stille) kant heeft (vastgelegd in het Hogere waarden beleid, waarbij een stille zijde in veel gevallen verplicht is). De GGD ziet dit beleid graag uitgebreid tot een aangename zijde. Zo’n zijde is niet alleen rustig, maar ook schoon, hindervrij en prettig (groen).

Een ander probleem is de stijgende overlast van laag frequent geluid. Dit is een punt van aandacht bij het verduurzamen van gebouwen, bijvoorbeeld door warmtepompen. Door betere geluidsisolatie neemt hinder van lage tonen zowel relatief als absoluut toe: de hogere tonen worden beter gedempt waardoor de lagere tonen meer opvallen. Isoleren tegen lage tonen is moeilijk, en specifieke regelgeving ontbreekt nog vaak.

Door compact bouwen met veel apparatuur zullen er ook meer bronnen in de bebouwde kom komen die bromtonen gaan produceren: laadpalen, zonnepanelen, airco’s en andere warmtepompen, ventilatoren etc.

Ambitie/inzet komende tijd

  • Uitbreiden van het beleid voor een Stille Zijde naar een Aangename Zijde Beleid
  • Bundelen voorbeelden en kennis over goede oplossingen voor geluidsbelaste locaties
  • Inventariseren van de mogelijkheid om strengere eisen te stellen aan mobiele werktuigen, aggregaten en dergelijke
  • Inventariseren van de mogelijkheid voor het beperken van lage tonen bij apparatuur in en rond woningen.

Gezondheidskundige onderbouwing

Geluid is de milieufactor met de tweede grootste ziektelast (RIVM, 2005). 41% van de Amsterdammers ondervindt in de woonomgeving ernstige hinder van geluid (Gezondheidsmonitor 2016). De belangrijkste bron van ernstige geluidshinder in Amsterdam zijn brommers/scooters (20%), dat heeft niet alleen te maken met de feitelijke geluidsproductie in decibel, maar ook met het karakter van het geluid dat wordt ervaren als luid en ruw, en het negatieve imago van de bestuurders (RIVM, 2013). De andere bronnen van ernstige geluidhinder in Amsterdam zijn wegverkeer (16%), (ver)bouwen, slopen en graven (15%), buren (11%), vliegverkeer (7%), evenementen (5%) en treinen (2%). De belangrijkste gezondheidseffecten zijn (ernstige) hinder, slaapverstoring, en hart- en vaatziekten (RIVM, 2017 ). Hinder en slaapverstoring kunnen al bij lage geluidsniveaus optreden (Miedema en Oudshoorn, 2001).