Pad tot huidige pagina

Groen

Een natuurlijke, groene omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid. Groene plekken dragen bij aan herstel van stress en drukte, ontmoeten, zingeving en bewegen.

Mensen voelen zich gezonder in groene wijken en het draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Amsterdam zet zich in om groen in de stad uit te breiden en kwalitatief te verbeteren. Groen gaat hand in hand met het klimaatbestendiger maken van de stad, wat van belang is om de stad leefbaar te houden. Ook zorgt het groen in de stad voor een rijke biodiversiteit.


Ambitie/inzet komende tijd

Ontwikkelen Gezondheidslogica, waarin groen een belangrijk middel is. In de Gezondheidslogica worden heldere richtlijnen voor een gezonde leefomgeving opgenomen met goede voorbeelden voor toetsers en ontwerpers


Gezondheidskundige onderbouwing

Een groene omgeving heeft op verschillende manieren een positief effect op de gezondheid. Men voelt zich gezonder, gaat minder vaak naar de huisarts met angst- of depressieve klachten en er is minder gebruik van slaapmedicatie, antidepressiva en kalmeringsmiddelen. Het herstelvermogen na ziektes neemt toe en er komen minder hart- en vaatziekten voor. Kinderen vertonen verder minder gedragsproblemen, bewegen meer en brengen minder tijd door met tv kijken, computerspelletjes, e.d, en het leervermogen gaat vooruit op scholen in de nabijheid van groen Gezondheidsraad 2017; WHO 2017).
Bepaalde groepen blijken meer te profiteren van groen in de omgeving dan andere. Dat geldt voor kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Dit komt waarschijnlijk doordat deze bevolkingsgroepen gemiddeld meer tijd doorbrengen in hun directe woonomgeving, waardoor ze ook meer profiteren van het groen in de omgeving en dat het contrast met een ongezondere leefstijl groter is (WHO 2017, WHO 2016).

Groen kan ook indirect een positieve invloed hebben op de gezondheid, zie ook Klimaat.