Pad tot huidige pagina

Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

18 juni 2018

De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) is een operationele functie van de GGD’en. De GAGS kan worden ingezet tijdens incidenten waarbij (vermoedelijk) gevaarlijke (CBRN) stoffen betrokken zijn. Voorbeelden van dit soort incidenten zijn lekkages met gevaarlijke stoffen, rook en roet bij branden, asbest en onwelwordingen met onbekende oorzaak. De GAGS adviseert ook over gezondheidskundige aspecten bij terrorisme gerelateerde incidenten, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken kunnen zijn.

De GAGS is 24/7 beschikbaar en bereikbaar via de meldkamer ambulancezorg. Hij/zij adviseert snel bij kleine chemische incidenten. Tijdens een groter opgeschaald incident geeft de GAGS advies aan de leidinggevende GHOR-functionaris, de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G), participeert in CoPi of de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), participeert in Regionaal Operationeel Team, op basis van metingen van de brandweer en/of RIVM en op basis van gezondheidsklachten van betrokkenen.

De OvD-G is meestal de eerste geneeskundige operationele en leidinggevende functionaris ter plaatse bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De OvD-G zet de eerste maatregelen in gang, zorgt voor inbreng van de GAGS adviezen in het Commando Plaats Incident (CoPI) en schaalt zo nodig op. Bij GRIP2 wordt ook aan de ACGZ geadviseerd.

De GAGS geeft informatie over te verwachten gezondheidseffecten na blootstelling aan een stof op korte en lange termijn. Hij/zij adviseert medisch personeel over gezondheidsrisico's voor de bevolking en te nemen maatregelen (bijvoorbeeld schuilen, evacueren of ontsmetten)  om gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Bij een groot chemisch incident komt het advies van de GAGS via de leidinggevende GHOR-functionaris bij de besluitvormers in het operationeel team of het beleidsteam terecht. Daarnaast adviseert de GAGS ook over de bescherming van hulpverleners. Tot slot draagt de GAGS bij aan de publieksvoorlichting omtrent een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Naast de bovengenoemde partners wordt er vaak samengewerkt met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer. De AGS is o.a. verantwoordelijk voor het kwantificeren en identificeren van gevaarlijke stoffen op de rampplek en in het mogelijke effectgebied. De GAGS beoordeelt o.a. aan de hand van de informatie van de AGS of de betrokken stof gezondheidsschade kan opleveren voor de bevolking. Afhankelijk van aard en grootte van het incident heeft de GAGS ook contact met ziekenhuizen, de Milieuongevallen Dienst van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/MOD) of het landelijke Crisis Expertteam Milieu en Drinkwater of Straling Nucleair (CETmd of CETsn). Na afloop van de acute fase van een incident draagt de GAGS indien nodig het incident over aan de afdeling Medische Milieukunde van de lokale GGD.

Er zijn op dit moment tussen de 20 en 25 GAGS’en in Nederland, verdeeld over vijf bovenregionale regio’s. De GAGS’en in de regio Noord-West Nederland bedienen zeven veiligheidsregio’s: Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Utrecht en Zaanstreek-Waterland. GHOR functionarissen, Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) artsen, AGS’en en medewerkers van het Hazard Area Response Team (HART) kunnen de GAGS bereiken via de Meldkamer Ambulancezorg Amsterdam.

De coördinator van de GAGS pool Noord-West Nederland is Nicole Nijhuis, zij is maandag t/m vrijdag bereikbaar via 020 555 5405 of lo@ggd.amsterdam.nl.