Houtrook

18 mei 2022

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden. Zeker in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden. Hout stoken is niet CO2 neutraal en daarom niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken.

Een houtvuur verspreidt veel meer vervuiling dan andere soorten verwarming. In huis en buiten komen door het stoken schadelijke stoffen in de lucht, ook als je geen rook ziet. Vooral bij windstil en mistig weer kan rook lang blijven hangen, tot ongeveer 400 meter rond de schoorsteen.
Alle rook - en dus ook houtrook - is ongezond. Houtkachels veroorzaken veel fijn stof in Nederland. Kies geen houtkachel maar kies voor schone energie zonder vervuilende uitstoot.

In het stookseizoen kan de hoeveelheid fijn stof in een buurt met veel houtkachels groot zijn. Concentraties zijn afhankelijk van het weer, stookgedrag, hoeveelheid kachels en de afstand tot schoorstenen. Wanneer houtrook tegen een gevel van een buurwoning terecht komt, slaat de rook gemakkelijk naar binnen. De concentraties kunnen dan binnen ook hoog zijn: een ongezonde situatie. Schone rook bestaat niet, ook niet bij goede verbranding in een gecertificeerde kachel.

Verbranden van hout is niet CO2 neutraal blijkt uit documentatie van de KNAW. De rest van de uitstoot van houtvuren wordt in deze discussie niet benoemd, maar draagt extra bij aan de vervuiling van het milieu. Daarom is houtverbranding niet duurzaam.

Gezondheidseffecten van houtrook

Houtrook bevat veel ongezonde stoffen, bijvoorbeeld fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s). Houtrook heeft dezelfde negatieve effecten als uitlaatgassen van verkeer en bevat meer stoffen die schadelijk zijn voor DNA (kankerverwekkende stoffen).

Houtrook veroorzaakt overlast in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Houtrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder. Tien procent van de Nederlandse bevolking meldt ernstige hinder van houtrook, 50% heeft in mindere mate hinder. Blootstelling aan rook kan leiden tot stress en hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van ogen en keel, hoesten, benauwdheid en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten en hart- en vaatziekten ontstaan.

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn het gevoeligst. Zij kunnen meer en sneller gezondheidsklachten krijgen van houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze effecten worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

Door houtrookoverlast kunnen mensen soms moeilijk ventileren. Om rook buiten te houden, sluit men ramen en roosters. Elke dag, 24 uur per dag ventileren is belangrijk voor een gezonde woning. Te weinig ventilatie kan schimmel in huis veroorzaken. De kans op luchtwegklachten bij bewoners blijkt dan twee keer zo groot te zijn.

Om al deze redenen moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk voorkomen worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Wat kan ik doen bij overlast?

Heeft u last van het houtvuur van uw buren, probeer er over te praten met de buren. Eventueel kan buurtbemiddeling ingeschakeld worden, vraag daar naar bij uw gemeente. Hinder door houtrook wordt erger door slecht stookgedrag. Kijk voor tips over schoner stoken op de website van RIVM. Misschien staan uw buren open voor deze tips.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht melden bij de gemeente. Dien schriftelijk een ‘verzoek tot handhaving’ in. De gemeente toetst of de situatie voldoet aan de regels. Als de stoker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

Wat kan de GGD voor u doen?

De GGD geeft informatie over gezondheid en houtrook. Ook kunnen we voorlichting geven over hoe mensen zo kunnen stoken dat er zo min mogelijk overlast en gezondheidseffecten ontstaan. We registreren meldingen en kunnen met u meedenken over de aanpak van het probleem. We kunnen geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. De GGD doet geen luchtmetingen bij gevallen van houtrookoverlast. Er zijn wel adviesbureaus die metingen kunnen uitvoeren, maar luchtmetingen zijn niet geschikt voor het bepalen van hinder. Hiervoor is eerst meer onderzoek en andere regelgeving nodig. De GGD’en in Nederland zijn zich bewust van het probleem van houtrookoverlast. Op verschillende manieren wordt dit onder de aandacht gebracht.

Hoe voorkom je bij zelf hout stoken overlast voor anderen?

Geen enkele manier van hout stoken sluit overlast volledig uit. Er zal altijd rook ontstaan die hinder kan opleveren. Wel zijn er 10 stooktips beschikbaar op de site van het RIVM.

Stook zo min mogelijk, informeer buren wanneer u gaat stoken als u weet dat zij er last van hebben. Neem geen houtkachel als hoofdverwarming. Neem geen houtkachel in een nieuwbouwwijk. Vaak hebben buurwoningen mechanische ventilatiesystemen. Deze kunnen niet altijd uitgezet worden. De hinder kan dan fors toenemen door het aanzuigen van de rook. Plaats geen schoorsteen op een lager gelegen deel van uw woning, als er hogere woningen omheen staan. De rook wordt dan niet goed afgevoerd.

Via de website van het platform houtrook en gezondheid vindt u informatie over stappen, die u kunt ondernemen om overlast te voorkomen (Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?).

De rook kan ook bij uzelf ongemerkte gezondheidsschade toebrengen.

Stookalerts van het RIVM

Het RIVM kondigt met enige regelmaat een stookalert af. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

De stookalerts worden gepubliceerd op de website van het RIVM.

Meer informatie

Contact

Met vragen over uw gezondheid en houtrook kunt u terecht bij team Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam.