Pad tot huidige pagina

Leergangen Arts Maatschappij & Gezondheid

Leergang Maatschappij & Gezondheid 
9 juli 2019

Locatie: Stadstimmertuinen 4

Thema: Publieke gezondheid en antibiotica-resistentie

De doelgroep is artsen, werkzaam bij de GGD en sociaal geneeskundigen AMC en VU.

Inleiding

Nederland loopt al jaren voorop in de bestrijding van antibioticaresistentie (ABR). De vorige minister van volksgezondheid, Edith Schippers, heeft haar best gedaan om het niet alleen in Nederland, maar wereldwijd tot speerpunt te maken. In Nederland is daarbij gekozen voor een ambitieuze One Health aanpak gericht op mens, dier en milieu. De oplossingen voor antibioticaresistentie lijken simpel: minder antibiotica gebruiken (voorkomen van selectie) en infectiepreventie (voorkomen van infecties en verspreiding).

Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Antibiotica worden niet voor niets zoveel gebruikt. Ze zijn zeer effectief voor het bestrijden van infectieziekten bij mens en dier. Wereldwijd worden ze in de veehouderij zelfs preventief gebruikt, maar in Nederland is er sinds 2011 wetgeving die dat verbiedt, en stamt het verbod voor gebruik van antibiotica als groeibevorderaar van 2006.
De strijd tegen antibioticaresistentie raakt verschillende belangen zowel in de curatieve zorg, de care-sector en ook de publieke gezondheid. Het vraagt dan ook om een zogenaamde sluitende ketenaanpak inclusief een goede informatie-uitwisseling en werkafspraken tussen deze domeinen in de humane zorg. De sinds mei 2017 gestarte regionale zorgnetwerken moeten daar mede vorm aan geven.

Antibioticaresistentie levert risico’s op. Hoe moeten we omgaan met vluchtelingen of bezoekers uit het buitenland die Nederland binnenkomen met resistente TBC of als drager van een MRSA? Het beperken van antibioticagebruik levert misschien ook risico’s op. Een dalende vaccinatiegraad verhoogt de kans op uitbraken en daarmee het antibioticagebruik. Moeten we hygiëne richtlijnen voor kinderdagverblijven, scholen en andere plekken aanscherpen om infecties te voorkomen? En levert het sterk dalende antibioticagebruik bij dieren geen gezondheidsproblemen op voor mensen?

Doel

Het doel van deze editie van de leergang is met elkaar nagaan wat de discussie over antibioticaresistentie betekent voor de publieke gezondheid en de GGD en hoe daar in samenwerking met de andere domeinen in de curatieve zorg, care en het veterinaire domein actie op genomen wordt.

We beginnen met Anja Schreijer, onze nieuwe teamleider Algemene Infectieziekten. Voordat ze bij de GGD kwam werken, heeft Anja jarenlang nationaal en internationaal, onder andere voor RIVM, VWS, GGD GHOR NL en WHO, gewerkt aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Ze geeft een inkijkje in haar avonturen en vertelt hoe de huidige situatie is in Nederland en de wereld.

De volgende spreker is Jaap Wagenaar, hoogleraar Klinische Infectiologie bij de Universiteit Utrecht. Hij gaat toelichten wat het belang is van antibioticaresistentie in de veehouderij voor de publieke gezondheid en hoe belangrijk het is dat veterinaire en humane gezondheid samenwerken. Jaap is nationaal en internationaal actief als adviseur voor onder meer WHO en FAO (United Nations Food and Agricultural Organization) en OIE (World Organisation for Animal Health) op het gebied van antibioticumgebruik en resistentie bij dieren en de risico’s voor de mens.

De laatste spreekster is Yvonne van Duijnhoven, afdelingshoofd infectieziekten. Zij zal vertellen over de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie die net de 2-jarige pilotfase afronden en de vervolgstap maken en wat dat betekent voor het werk van de GGD. Yvonne was al vanuit haar eerdere functie als hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie bij het RIVM betrokken bij het thema antibioticaresistentie zowel humaan als veterinair, initieerde bij de GGD Amsterdam een actieplan ABR, en is voorzitter van de stuurgroep van de ABR zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland.
Na de pauze gaan we traditiegetrouw met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen hoe de verschillende GGD afdelingen (met name Infectieziekten en JGZ) nog beter dan nu met antibioticaresistentie kan omgaan.

Programma

17.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
17.15 uur

Inleiding

Dr. Fred Woudenberg, voorzitter en manager afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam

17.20 uur

Situatie wereldwijd en in Nederland

Anja Schreijer, hoofd team Algemene Infectieziekten, arts M&G, GGD Amsterdam

18.00 uur

Antibioticaresistentie in de veehouderij en de gevolgen voor de public health – de situatie in verschillende regio’s in de wereld

Jaap Wagenaar, hoogleraar Klinische Infectiologie, Universiteit Utrecht

18.40 uur

Regionale zorgnetwerken en de betekenis voor de GGD

Yvonne van Duijnhoven, hoofd afdeling Infectiektieziekten, GGD Amsterdam

19.10 uur Pauze
19.30 uur

Discussie aan de hand van stellingen

20.35 uur Afsluiting

Aanmeldingsformulier 9 juli 2019