RINO opleiding GZ-psycholoog

18 september 2018

Voor wie?

Basispsychologen en basisorthopedagogen die voldoen aan de eisen van de GZ-opleiding:

 • in het bezit van Basisaantekening Psychodiagnostiek;
 • ervaring en affiniteit met jonge kinderen en gezinnen;
 • werkervaring met (gezins)systemen.

Specialisme

Diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 - 7 jaar, waarbij er ook  aandacht is voor de wens om zwanger te worden en de zwangerschap zelf.

Opleidingsinrichting

GGD VTO-Vroeghulp en de afdeling MGGZ (in combinatie met een GGZ instelling waar ook behandelervaring kan worden opgedaan).

Stageopleider

Drs. Fieke Wellink, GZ-psycholoog, Supervisor NVO & NIP.

E: fwellink@ggd.amsterdam.nl

Werkbegeleider

Drs. Irene Guerand, GZ psycholoog

Drs. I. Mol, GZ psycholoog, IMH specialist

E: imol@ggd.amsterdam.nl

Stafarts

Drs. A. Kesler, arts M&G, IMH specialist

Locatie werkplek

GGD VTO-Vroeghulp (en een deel bij samenwerkingspartners)
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

Opleidingsduur

2 jaar

Aantal opleidingsplaatsen

1

Organisatie

VTO-Vroeghulp GGD is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die allen veel kennis in huis hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. VTO-Vroeghulp is onderdeel Expertise Netwerk Jonge Kind. Het houdt zich bezig met complexe vragen rondom de ontwikkeling van het kind, heeft oog voor de ouder-kindrelatie en de krachten dan wel kwetsbaarheden die zich binnen die relatie voordoen.

VTO-Vroeghulp heeft een consulterende functie voor professionals met complexe ontwikkelingsvragen. Bij ingewikkelde of onduidelijke problematiek kan een aanmelding bij VTO-Vroeghulp overwogen worden.

Het team van VTO-Vroeghulp bestaat uit een jeugdarts, kinderpsycholoog, maatschappelijk werker, trajectbegeleider, kinderrevalidatiearts en het secretariaat. Ouders krijgen zoveel mogelijk een vast contactpersoon.

Doelstelling

De opleiding wordt verzorgd door het erkende opleidingsinstituut RINO Noord-Holland. Met dit opleidingsinstituut zal VTO-Vroeghulp nauw samenwerken ten behoeve van de opleiding van psychologen/orthopedagogen in opleiding tot GZ-psycholoog (‘opleidelingen’).

Het doel van de praktijkopleiding binnen VTO-Vroeghulp is enerzijds om na de opleiding van opleidelingen te beschikken over psychologen/orthopedagen die voldoen aan de betreffende registratie van GZ-psycholoog in het beroepsregister psychologie. Anderzijds is het doel om de expertise van het VTO-team verder te versterken door een nauwe verbinding met het opleidingsinstituut en door de meest recente kennis te integreren.

Voor de opleiding wordt door het VTO-team samengewerkt met de afdeling MGGZ en met een externe GGZ praktijk. Bij de MGGZ en de externe praktijk zal de opleideling ervaring kunnen opdoen met behandelingen. Tevens kan  ervaring worden opgedaan rond de psychologische zorg aan volwassenen. In de samenwerking met deze GGZ partners, ontstaat er een afwisselende opleidingsplek waar voor een opleideling veel te halen is. Zo wordt er geïnvesteerd in de psycholoog/orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog.

Aan de praktijkopleiding wordt gestalte gegeven door middel van:

 • uitvoerend werk als psycholoog, orthopedagoog
 • het bieden van een goed opleidingsteam (zoals praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor),
 • gemiddeld 2 uur praktijkbegeleiding per week,
 • mogelijkheden en ruimte tot het uitvoeren van opdrachten die door de opleiding worden geboden,
 • het bijwonen en participeren in multidisciplinaire overleggen,
 • bieden van gevarieerde werkzaamheden in die zin dat de opleideling verschillende soorten stoornissen kan diagnosticeren, begeleiden en behandelen,
 • meelopen bij uitvoerend werk van overige disciplines binnen het VTO-team en de jeugdgezondheidszorg,
 • kennismaken met andere disciplines binnen de openbare gezondheidszorg zoals maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg, epidemiologie en gezondheidsbevordering.

Het praktijkopleidingsprogramma van de opleideling wordt vastgelegd in een individueel praktijkopleidingsplan. In dit plan wordt in overleg met de opleider en het opleidingsinstituut vastgelegd welke (persoonlijke) leerdoelen behaald dienen te worden. Dit wordt tevens vertaald naar te verrichten werkzaamheden en andere activiteiten. Het opleidingsplan wordt getoetst en beoordeeld door het opleidingsinstituut en ter kennisname gestuurd aan de betreffende leidinggevende van de opleideling.

Documenten in het kader van de uitvoering van het praktijkopleidingsplan worden verzameld in een portfolio (opleidingsdossier) dat de opleideling aanlegt en bijhoudt. Naast de praktijkbegeleiding beoordeelt de opleider regelmatig de voortgang van de opleideling. Hiertoe vindt regelmatig een voortgangsgesprek plaats tussen opleideling en praktijkopleider. Daarnaast vindt tweejaarlijks ook een voortgangsgesprek plaats tussen opleideling, praktijkopleider en leidinggevende. Doel is eventuele afwijkingen in de oorspronkelijke planning zo snel mogelijk bij te stellen voor wat betreft de inzet in het uitvoerend werk van de opleideling. Van deze gesprekken worden korte verslagen opgesteld.

Tenminste één keer per jaar vindt er een tripartiete overleg plaats tussen opleideling, praktijkopleider en de opleider van het opleidingsinstituut.

Werktijden zijn in principe van 08:30 – 17:00 uur.

Algemene informatie cluster JGZ >