Pad tot huidige pagina

Nieuwsbericht Inspectie Kinderopvang - juni 2020: het toezicht start weer op!

16 juni 2020

Nieuwsbericht Inspectie Kinderopvang - juni 2020: het toezicht start weer op!

Afbeelding

Lijst

Beste houder,

In de afgelopen periode heeft de GGD Amsterdam geen reguliere onderzoeken uitgevoerd bij de voorzieningen voor kinderopvang. Wel hebben wij vinger aan de pols gehouden, hebben wij signaalgestuurd toezicht uitgevoerd en doen wij vanaf 28 april weer onderzoeken na een aanvraag of een wijzigingsverzoek.

Vanaf 8 juni is de gehele kinderopvang weer volledig open. Dit betekent ook dat het toezicht weer gaat opstarten. Hieronder geven wij u hierover meer informatie.

Komt de toezichthouder op locatie?

Een deel van de onderzoeken zal op afstand worden uitgevoerd en een deel van de onderzoeken zal op locatie plaatsvinden, als dat nodig is voor de beoordeling.

Als de toezichthouder op locatie komt, dan nemen wij maatregelen om de veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen:

  • De toezichthouder houdt anderhalve meter afstand van de medewerkers
  • De toezichthouder wast bij aankomst op de locatie en bij vertrek de handen
  • De toezichthouder vermijdt breng-  en haalmomenten
  • De toezichthouder komt niet als hij of zij klachten heeft
  • De toezichthouder houdt het bezoek zo kort mogelijk

Als de toezichthouder het toezicht op afstand uitvoert, dan neemt de toezichthouder contact op met de directie of leidinggevende. Dit is afhankelijk van de grootte en inrichting van uw organisatie. De toezichthouder voert met u een gesprek, kan beleidsstukken opvragen en inzage vragen in de bedrijfsvoering en administratie. Ook kan de toezichthouder met verschillende personen binnen de organisatie een gesprek voeren.

De toezichthouder beoordeelt de kwaliteit van de VVE tijdens de jaarlijks onderzoeken. Bij voorscholen zal de toezichthouder contact met u opnemen voor het organisatiegesprek. Verdiepende onderzoeken vinden plaats als daar aanleiding toe is.

Waar gaat de GGD toezicht op houden?

De toezichthouder houdt in beginsel toezicht op dezelfde kwaliteitseisen als normaal. Welke onderwerpen aan bod komen is afhankelijk van uw risicoprofiel, eerdere inspectieresultaten en eventuele meldingen en signalen.

Daarnaast hebben wij jaarlijks speerpunten waar wij tijdens het onderzoek extra aandacht aan gaan besteden. Wij hebben u in januari geïnformeerd over de speerpunten in 2020:

  • Implementatie, evaluatie en bijstelling van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
  • Omgaan met hitte.
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.
  • De doorlopende ontwikkellijn.

Naast deze speerpunten zullen wij uiteraard ook extra aandacht hebben voor de hygiënemaatregelen naar aanleiding van Covid-19.

Is er nog coulance bij overtredingen door corona?

De kinderopvang moet in beginsel voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang zijn gesteld. Het is mogelijk dat de naleving van een aantal kwaliteitseisen nog enige tijd onder druk blijft staan ten gevolge van de coronacrisis. Hier wordt in toezicht en handhaving rekening mee gehouden. Indien de houder niet aan de kwaliteitseisen voldoet, overweegt de toezichthouder of de door de houder genomen maatregelen toch leiden tot verantwoorde kinderopvang, en neemt dit mee in het advies aan de gemeente.

Komt de toezichthouder bij alle voorzieningen?

Nee. De GGD heeft in de afgelopen drie maanden geen jaarlijkse onderzoeken kunnen uitvoeren. Ook hebben sommige de toezichthouders als GGD-medewerker andere coronataken. Hierdoor hebben we minder toezichtcapaciteit. Het kan zijn dat niet al uw locaties dit jaar onderzocht worden. Wij houden wel toezicht bij alle organisaties.

Vragen?

De toezichthouders kinderopvang werken nog zoveel mogelijk thuis.
U kunt daarom uw vragen over het toezicht het beste per e-mail stellen aan inspectie@ggd.amsterdam.nl.

Informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.


Aan- en afmelden

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.