Pad tot huidige pagina

Project Technische hygiënezorg in de regiogemeenten

Samen werken aan een gezonde omgeving voor alle inwoners

In 2018 is de GGD samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn een project gestart om te onderzoeken wat de risico’s op het gebied van hygiëne en infectiepreventie bij publieke voorzieningen zijn.

Fase 1

Allereerst is gestart met het inventariseren van de publieke voorzieningen in de gemeenten.

Gemeenten zijn er op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor om zicht te hebben op alle voorzieningen in de gemeente waar, gezien de omstandigheden en de doelgroep, een verhoogd risico op de verspreiding van pathogene micro-organismen bestaat. In het voorjaar van 2018 heeft de GGD Amsterdam deze voorzieningen van de (regio)gemeenten in kaart gebracht.

Fase 2

De volgende stap in het project was het inschatten van de risico’s per voorziening. Op basis van de doelgroep, de aanwezige faciliteiten, de uitvoering van risicovolle activiteiten en casuïstiek is de risicofactor per voorziening bepaald en is een gemeentelijk risicoprofiel opgesteld. Een gemeentelijk risicoprofiel bestaat uit een overzicht van alle voorzieningen in de gemeente waar bij de prioritering rekening is gehouden met de algemene en lokale factoren. Factoren als leeftijd van de doelgroep, groepssamenstelling en het bereiden van maaltijden zijn van invloed op de risicofactor.

Fase 3

In de laatste fase van dit project bezoekt de hygiëneadviseur van de GGD een aantal voorzieningen om een hygiënescan uit te voeren. Tijdens een hygiënescan kijkt de hygiëneadviseur in welke mate er wordt voldaan aan de landelijk geldende hygiënerichtlijn of hygiënecode. Op de website van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid kunt u alle hygiënerichtlijnen voor iedere voorziening vinden.

De GGD voert een hygiënescan uit bij voorzieningen die een hoge prioriteit hebben gekregen. Omdat niet alle voorzieningen bezocht kunnen worden, is per type voorziening een willekeurige locatie gekozen die bezocht zal worden.