Pad tot huidige pagina

Malaria app

2 maart 2020

Gebruiksvoorwaarden Malaria App

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de Malaria App. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruikmaakt van de Malaria App. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan je contact opnemen met GGD Amsterdam.

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. App. De mobiele applicatie genaamd Malaria app die GGD Amsterdam beschikbaar stelt aan gebruikers voor gebruik op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze mobiele applicatie mogelijk maken.
b. App Store. De Apple App Store of Google Play store, het digitale platform, waar u de App kunt downloaden.
c. Gecodeerde gegevens. Gegevens waarin geen direct identificerende persoonsgegevens zijn opgenomen en waaraan een codering is toegevoegd, die slechts door tussenkomst van de verstrekker of een onafhankelijke derde partij en toepassing van de sleutel van de code door deze tot de betrokkene kunnen worden herleid.
d. GGD Amsterdam. De Geneeskundige en Gezondheidsdienst van de gemeente Amsterdam.
e. Inhoud. Alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
f. Randapparatuur. De apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.
g. Website. De website van de GGD Amsterdam, namelijk www.ggd.amsterdam.nl.


Artikel 2 Algemeen

2.1. De App wordt u geleverd door de GGD Amsterdam. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de App, inclusief de andere voorwaarden zoals genoemd in artikel 2.2.
2.2. Via de App kunt u gegevens aanleveren in verband met deelname aan het Malaria onderzoek van het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam. Meer informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Malaria onderzoek, kunt u vinden in de informatiebrief en het Privacyreglement GGD Amsterdam.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden, de informatiebrief en het Privacyreglement GGD Amsterdam geldt bij het gebruik van de App de volgende hiërarchie:
1. Privacyreglement GGD Amsterdam
2.Informatiebrief
3. Gebruiksvoorwaarden
2.4. GGD Amsterdam kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen door publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de Website. Indien de Gebruiksvoorwaarden wijzigen zullen deze gewijzigde voorwaarden na het installeren van een update onder uw aandacht worden gebracht, waarna deze na uw acceptatie daarvan in werking treden. Indien u deze (gewijzigde) Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, is het niet toegestaan gebruik te maken van de App.
2.5. Tenzij specifiek door de GGD Amsterdam toegestaan, zijn de App en de Inhoud niet bedoeld voor gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar.
2.6. De App en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor het invullen van de vragenlijsten in verband met deelname aan het Onderzoek naar het voorkomen van malaria bij reizigers naar gebieden waar het risico op malaria laag is door de GGD Amsterdam.
2.7. De GGD Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de App, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud, het handelen of nalaten van andere gebruikers van de App of als gevolg van malware, code van derden of virussen, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de GGD Amsterdam.

Artikel 3 Download, installatie en gebruik van de App

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de App, dient u de App te downloaden via de App Store U mag de App alleen downloaden en gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van de App Marktplaats vanwaar u de App heeft gedownload. Mogelijk zijn ook de voorwaarden van de aanbieder van uw Randapparatuur van toepassing wanneer u de App gebruikt.
3.2 Om gebruik te kunnen maken van de App, heeft u altijd de laatste versie van de App nodig. U dient zelf regelmatig te controleren of er updates van de App beschikbaar zijn. Als u niet de laatste versie van de App gebruikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert.

Artikel 4 Zelf Inhoud plaatsen via de App

4.1 De App biedt u de mogelijkheid om online en offline de digitale vragenlijst in te vullen
4.2 De GGD Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van de door u geplaatste Inhoud of verzonden berichten.

Artikel 5 Gebruik Randapparatuur en verbindingen

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de App dient u er zelf zorg voor te dragen dat u over de juiste en actuele Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) beschikt. Indien u niet over de juiste en actuele Randapparatuur of verbindingen beschikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed werkt.
5.2 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, dient u er voor te zorgen dat uw Randapparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

Artikel 6 Kosten

6.1 U bent, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de GGD Amsterdam, geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden en het gebruik van de App.
6.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App.
6.3 De GGD Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van uw Randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Gebruiksvoorschriften

7.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de App. Als gebruiker dient u zich te onthouden van
ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient u:
a. de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke
wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden;
b. niet de App zonder schriftelijke toestemming van de GGD Amsterdam te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere App;
c. niet op een zodanige wijze gebruik maken van de App dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan de GGD Amsterdam en/of andere gebruikers van de App kan worden toegebracht;
d. geen handelingen via de App te verrichten die overlast veroorzaken voor de GGD Amsterdam en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd;
e. geen virussen via de App te verspreiden dan wel op andere wijze randapparatuur of systemen van de GGD Amsterdam of andere gebruikers van de App te verstoren;
f. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van (een deel van) de Diensten en/of de App aan derden;
g. geen handelingen te verrichten met het doel om zich uit te geven voor iemand anders (identiteitsfraude);
h. alle aanwijzingen en voorschriften van de GGD Amsterdam die worden gegeven in verband met het gebruik van de Diensten of de App op te volgen;

Artikel 8 Garanties en aansprakelijkheid

8.1 De GGD Amsterdam zal zich inspannen om de App ter beschikking te stellen aan u. De GGD Amsterdam kan niet garanderen dat de App (i) te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn, (ii) vrij is van fouten, gebreken, malware, of virussen, of (iii) actueel, compleet of accuraat is.
8.2 De GGD Amsterdam is te allen tijde gerechtigd de App of de Inhoud al dan niet aangekondigd (i) geheel of gedeeltelijk te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen of (ii) de onderdelen van de App aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. De GGD Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

Artikel 9 Licentie en intellectuele eigendom

9.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, octrooirechten op de App uitsluitend bij de GGD Amsterdam of haar licentiegevers.
9.2 De GGD Amsterdam verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en herroepelijke licentie om de App en de Inhoud te raadplegen en te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
9.3 Ieder ander gebruik van de App of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de App of de Inhoud, is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de GGD Amsterdam.

Artikel 10 Privacy

10.1 In het kader van het Malaria onderzoek verwerkt de GGD Amsterdam onder andere door middel van de App bepaalde gegevens van u, waaronder (bijzondere)persoonsgegevens. Binnen het onderzoek worden uw persoonsgegevens gecodeerd door middel van een willekeurig toegekend nummer. Alleen de betrokken artsen en verpleegkundigen hebben toegang tot de sleutel van deze code. Alle gegevens en bloedresultaten vallen onder het medisch beroepsgeheim. De resultaten van het onderzoek worden alleen anoniem gepubliceerd. Meer informatie over privacy kunt u vinden in de informatiebrief die u heeft ontvangen bij deelname aan het onderzoek. In de App worden geen persoonsgegevens ingevoerd, behalve het toegekend onderzoeksnummer. Zonder de sleutel is het niet mogelijk om deze gegevens te herleiden naar u.
10.2 De GGD Amsterdam houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Gedragscode Gezondheidsonderzoek Federa/COREON en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 De GGD Amsterdam kan naar eigen inzien het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Gebruiksvoorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd en dient u ieder gebruik van de App te staken.
11.2 U kunt het gebruik van de App ook zelf beëindigen door de App van uw Randapparatuur te verwijderen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen die in verband met de App en/of deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.