Pad tot huidige pagina

Nader gebruik lichaamsmateriaal

In het laboratorium wordt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan op het gebied van geslachtsziekten en de epidemiologie van infectieziekten. Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van geanonimiseerd patiëntmateriaal.

Het Streeklaboratorium gebruikt afgenomen lichaamsmateriaal van de patiënt uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek als deze geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem restmateriaal.

De onderzoeker heeft daarbij nooit beschikking over persoonsgegevens van de patiënt. Ook is het niet mogelijk voor de onderzoeker om op een andere wijze toegang te krijgen tot gegevens die tot identificatie van de patiënt kunnen leiden. Mocht het toch nodig zijn om over persoonsgegevens te beschikken wordt daarvoor vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende patiënt.

Alle onderzoeksvragen worden getoetst aan wettelijke eisen en indien van toepassing voorgelegd aan een door het CCMO erkende medisch ethische commissie.

Patiënten kunnen (achteraf) bezwaar maken tegen het gebruik van hun lichaamsmateriaal voor (wetenschappelijk) nader onder zoek. De lichaamsmaterialen worden in dat geval vernietigd. Een bezwaar kan per mail of telefonisch worden ingediend bij het laboratorium.