Competentieverklaring

Aan klanten die diagnostiek laten verrichten door het Streeklaboratorium GGD Amsterdam,

Ondergetekende, hoofd Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid , onderdeel van de GGD Amsterdam , verklaart het volgende inzake de competentie van de afdeling voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en rapporteren van de daaruit voortvloeiende resultaten:

 • De Raad voor Accreditatie heeft het Streeklaboratorium geaccrediteerd op basis van een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in de NEN-EN-ISO 15189:2012, met ingang van 22 december 2016, onder registratienummer M 089.
 • Elk diagnostisch onderzoek en geautoriseerde rapportage valt onder de scope van deze accreditatie (zie ook www.rva.nl), tenzij expliciet is aangegeven dat het onderzoek (nog) niet onder de accreditatie valt.
 • Wijzigingen in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek die van belang zijn voor de aanvrager zullen naar de aanvrager van het onderzoek worden gecommuniceerd.
 • Twijfels over de betrouwbaarheid en/of rectificaties van uitslagen worden onverwijld gecommuniceerd naar de betreffende aanvrager(s).
 • Het laboratorium doet mee aan kwaliteitsrondzendingen/ringonderzoeken voor die bepalingen waar dit voor beschikbaar is bij daarvoor binnen het vakgebied algemeen geaccepteerde organisaties (i.e. SKML, QCMD, UK-NEQAS).
 • Bij diagnostische onderzoeken waarvoor geen kwaliteitsrondzending beschikbaar is, zet het laboratorium zich in om op andere wijze vast te stellen dat de betreffende onderzoeksmethode valide resultaten geeft voor de beschreven toepassing.
 • Het vaststellen van de geschiktheid van de methode en het autoriseren van de uitslagen vindt plaats door geregistreerde artsen-microbioloog.
 • De specialisten die aan het laboratorium verbonden zijn, worden periodiek gevisiteerd door de Algemene Visitatiecommissie medische microbiologie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
 • Informatie over onder andere afname, verzending en diagnostiek vindt u op onze website (www.Streeklaboratorium.nl).
 • Door diagnostiek aan ons uit te besteden, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 • Het laboratorium handelt conform de Nederlandse wetgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacybescherming. Hieruit volgt dat een ieder binnen het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid gehouden is aan privacyreglementen om zo te bewerkstelligen dat persoonlijke informatie over patiënten alleen inzichtelijk/herkenbaar is voor diegene waar dat uit professioneel oogpunt voor van belang is.

Eindverantwoordelijke van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid:

Mevr. Dr. Ir. I.M. van der Lubben

Hoofd Streeklaboratorium