Nieuw coronavirus (2019-nCov)_Update 20

(12-05-2020)

In dit bericht:

 • Toename aantal patiënten in Nederland/aantal bevestigde gevallen in Amsterdam/Amstelland (aangepast)
 • Testbeleid zorgmedewerkers (aangepast)
 • Testbeleid in het kader van de transitiestrategie (nieuw)
 • Rol van de huisarts in de transitiestrategie (nieuw)
 • Protocol bron- en contactonderzoek herzien (nieuw)
 • Besmettelijkheid, einde isolatie en werkhervatting na COVID-19 (nieuw)
 • Intensivering bron- en contactonderzoek (nieuw)
 • Intercollegiaal overleg COVID-19 inclusief bijlage

____________________________________________________________________

Toename aantal patiënten in Nederland/aantal bevestigde gevallen in Amsterdam/Amstelland

Op 12 mei waren er 42.984 personen bekend in Nederland met een bevestigde infectie (zie RIVM-website). In totaal zijn er nu 5.510 mensen overleden.
In Amsterdam/Amstelland waren er op 12 mei 2.716 personen bekend met een bewezen infectie van wie er 693 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn in totaal 283 mensen overleden.

Testbeleid zorgmedewerkers (aangepast)

Het testbeleid van zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis is verruimd. Iedere zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan getest worden. De drempel om pas te testen na minimaal 24 uur symptomen is verlaten, omdat uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid virus in patiënten het hoogst is rond het moment waarop de symptomen beginnen (He et al. 2020, Kim et al. 2020, Zou et al. 2020). In de praktijk leidt deze drempel tot extra vertraging en daarom is deze niet gewenst.

Totdat de testuitslag bekend is:

 • Medewerkers met koorts: thuisblijven.
 • Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruiken zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet besmet. Volg hierin de richtlijnen van de beroepsgroep.

Als de testuitslag bekend is:

 • Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
 • Indien de test positief is: thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten EN minstens een dag nadat alle klachten volledig verdwenen zijn. *

Testbeleid in het kader van de transitiestrategie (nieuw)

Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimaal testbeleid van personen die, in het kader van het monitoren van het effect van het versoepelen van de COVID-19-maatregelen, in aanmerking komen voor testen.

Een persoon met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) EN die vermeld staat in de lijst van het RIVM, kan getest worden. Vanaf 1 juni a.s. kan iedereen met klachten getest worden. De regie ligt bij de GGD.

Een persoon met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.

 • Indien de test negatief is: naar school/kinderopvang/werk met algemene hygiënemaatregelen.
 • Indien de test positief is: thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten EN minstens een dag nadat alle klachten volledig verdwenen zijn.*

Nb.
Conform artikel 26 van de Wet publieke gezondheid dient het hoofd van een school of kinderdagverblijf de GGD op de hoogte stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken. Dit betekent dat wanneer er sprake is van 3 of meer kinderen in een groep met neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts in het (speciaal) basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, kinderen (in overleg met de ouders/verzorgers) getest kunnen worden door de GGD.

Rol van de huisarts in transitiestrategie

Personen die ernstige klachten hebben (hoge koorts en/of benauwdheid) of vanwege andere (ernstige) aandoeningen tot de risicogroep behoren, nemen zoals gebruikelijk contact op met hun huisarts of specialist voor diagnostiek en behandeling. Dit staat los van het testbeleid in het kader van de monitoring van het versoepelen van maatregelen.

Als een zorgmedewerker of iemand anders die volgens de lijst van het RIVM, in aanmerking komt voor testen, dan kunt u hen verwijzen naar hun leidinggevende. Via de leidinggevende en de bedrijfsarts kunnen medewerkers na triage worden getest in de “corona teststraat” van de GGD Amsterdam. Uiteraard geldt dat de huisarts ook altijd zelf een test kan afnemen bij een patiënt met klachten die hierom vraagt. Aan de test zijn vooralsnog geen kosten verbonden voor de patiënt, zie ook de bijlage.

Vanaf 18 mei zullen ook de mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg toegevoegd worden aan de lijst van personen die getest kunnen worden. Voor deze twee groepen vragen wij de huisarts van de kwetsbare patiënt de triage te doen. U kunt via bijgevoegd formulier een aanvraag doen voor een test in de teststraat.

Besmettelijkheid, einde isolatie en werkhervatting na COVID-19

Naar aanleiding van nieuwe inzichten over virale load en besmettelijkheid is het beleid rond het opheffen van isolatie rond een patiënt met COVID-19 aangescherpt voor buiten het ziekenhuis. Deze is te vinden in de LCI-richtlijn. Dit heeft ook consequenties voor de werkhervatting na een bevestigde COVID-19-infectie: ten minste 24 uur symptoomvrij EN minimaal 7 dagen na de start symptomen*.

Intensivering bron en contactonderzoek

Nu we overgaan naar de transitiefase en maatregelen stapsgewijs worden losgelaten, is uitbreiding van bron- en contactonderzoek essentieel om verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken. Het protocol bron- en contactonderzoek is daarom aangescherpt. Bron- en contactonderzoek wordt gestart binnen 24 uur na melding. De definitie van de besmettelijke periode is aangepast, namelijk vanaf 2 dagen voor het begin van de klachten van de patiënt. Voor huisgenoten geldt dat zij 14 dagen na herstel van de patiënt of na het laatste contact met de patiënt in strikte quarantaine moeten.

*Let hierbij op mogelijke uitzonderingen voor bijvoorbeeld immuungecompromiteerde patiënten en mensen met aanhoudende hoestklachten.

Intercollegiaal overleg COVID-19

Huisartsen kunnen COVID-19 diagnostiek direct bij het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam aanvragen. Zie bijlage.
De arts microbioloog is bereikbaar voor overleg tussen 08:30 en 17:30 (ma t/m vrij) tel 020 555 5293.

Buiten kantooruren, ook op zaterdag en zondag, tot 21.00 uur kunt u overleggen met de arts infectieziekten (020 5555 105). Buiten deze uren: 020-5555 555 (7x5).
De arts Infectieziekten is dagelijks tot 21 uur bereikbaar op telefoonnummer: 020-5555 105. Buiten deze uren: 020-5555 555 (7x5) voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag..

Meer informatie

Bijlage: Verruiming mogelijkheden microbiologische diagnostiek op SARS-CoV 2 (PCR) voor huisartsen


Door verdere toename van de laboratoriumcapaciteit van het Streeklaboratorium kan SARS-CoV 2 (PCR) diagnostiek gedaan worden zonder vooroverleg met de arts-microbioloog van het Streeklaboratorium. Voor de indicatiestelling verwijzen we naar het testbeleid risicogroepen van LCI (https://lci.rivm.nl/testbeleid-risicogroepen-covid-19) .

De belangrijkste indicaties voor diagnostiek zijn klinische symptomen van COVID19 en daarnaast

 • a. een verhoogd risico op ernstig beloop (ouderen en/of patiënten met onderliggend lijden) OF
 • b. een verhoogd risico op transmissie (gedragsproblematiek, woonachtig in instellingen of thuiszorg)

Er is geen indicatie voor diagnostiek bij personen zonder klachten. Ook voor het opheffen van isolatie na het doormaken van een COVID19-infectie is maar zelden microbiologisch onderzoek nodig. Daarvoor blijft de LCI richtlijn van kracht.

U kunt als u twijfelt over de indicatie altijd overleggen met de arts-microbioloog van het Streeklaboratorium GGD (020 – 555 5293).

Aanvragen van de test kan via zorgdomein of via een meegeleverd formulier. Daarop meldt u, naast de personalia van de patiënt (inclusief telefoonnummer) en gegevens van de aanvrager ook de klinische symptomen (koorts, hoesten, dyspnoe, kortademigheid, neusverkouden etc.), de specifieke indicatie en de eerste ziektedag. Ook recent contact met een bewezen COVID-patiënt is van belang.

De test kan afgenomen worden met een e-swab (aanwezig in pakket “Banale kweek” van het Streeklaboratorium). Met één wattenstok wordt eerst de oropharynx en dan de beide neusgaten uitgestreken. De wattenstok wordt in de houder geplaatst en verpakt in een safety-bag. Het materiaal dient daarna samen met het ingevulde aanvraagformulier in een envelop getransporteerd te worden naar het Streeklaboratorium. Zie de instructies afname en instructies verpakken

 1. U heeft het snelst uitslag indien het pakketje wordt afgeleverd door een contactpersoon van de patiënt of door een medewerker van uw praktijk op de Nieuwe Achtergracht 100, vierde verdieping (4A), tussen 8.30 en 17.15 uur. Op weekenddagen en op feestdagen kan dit tussen 8.30 en 15.00 uur. U heeft dan in de loop van de volgende dag een uitslag.
 2. Het pakketje kan worden opgehaald door een medewerker van de GGD bij uw praktijk. Daarvoor dient u contact op te nemen met 020-555 5275. Pakketjes die vóór 13 uur klaar liggen kunnen doorgaans dezelfde dag nog afgehaald worden. Pakketjes die later in de middag afgenomen worden, worden mogelijk pas de volgende dag opgehaald.
 3. In gevallen waarin het voor u problematisch is om zelf materiaal af te nemen kunt u ook contact opnemen met de arts-microbioloog van het Streeklaboratorium (020-555 5293) voor overleg over de mogelijkheid tot bemonstering door mobiele bemonsterteam van de GGD.

Wij adviseren materiaal niet per post naar ons te sturen, daardoor ontstaat onnodig tijdverlies.

Uitslagen worden op de gebruikelijke wijze via zorgmail naar uw praktijk verzonden. De wettelijk verplichte melding naar de afdeling infectieziekten van de GGD bij positieve uitslagen verloopt automatisch. Voor vragen over interpretatie van uitslagen kunt u contact opnemen met de arts-microbioloog.