Nieuw coronavirus Wuhan (2019-nCov)_Update 4

In dit bericht:

 • Wijziging casusdefinitie (2019-nCoV): Bij ernstig respiratoir beeld met indicatie voor opname (SARI): heel China (nieuw).
 • Casusdefinitie (2019-nCoV) voor patiënten met een mild ziektebeeld blijft het zelfde: regio Wuhan
 • Patiënt meldt zich onverwacht in de huisartsenpraktijk (nieuw)
 • Meldingsplicht groep A
 • Thuisisolatie mogelijk
 • Intercollegiaal overleg GGD

____________________________________________________________________

Wijziging casusdefinitie: onderscheid tussen mild en ernstig respiratoir beeld

In de nieuw casusdefinitie wordt er een onderscheid gemaakt tussen een mild en een ernstig respiratoir beeld. Voor patiënten die opgenomen dienen te worden in een ziekenhuis, is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in heel China.

Een persoon met:

een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts (SARI) (al dan niet met een longinfiltraat), waarvoor behandeling/ondersteuning in het ziekenhuis nodig is,

EN

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China
  of:
 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-nCoV.

Deze wijziging betekent dat mocht u (na telefonische triage) op huisbezoek gaan u de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen in acht neemt (dus ook bij patiënten afkomstig van buiten de regioWuhan), nl:

 • FFP2-masker
 • Spatbril
 • Handschoenen
 • Schort met lange mouwen

Bij een patiënt met milde respiratoire klachten blijft de epidemiologische link: regio Wuhan hetzelfde

Een persoon met:

 • koorts (ten minste 38 graden Celsius) én twee of meer van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid

EN

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan*

  of:

de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-nCoV.
*De gebieden waar lokale transmissie voorkomt zullen zo nodig aangepast worden op basis van nieuwe informatie

Hoe te handelen als een patiënt toch in de praktijk is?

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker. Neem contact op met de GGD. Als de patiënt voldoet aan de criteria voor afname van diagnostiek voor 2019-nCoV, kan de GGD u vragen na te gaan of en wanneer de patiënt in de wachtkamer heeft gezeten en een lijst met contacten te maken van personen die ook in de wachtkamer hebben gezeten. Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft verbleven minstens een halfuur. Reinig en desinfecteer de ruimte hierna volgens de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk

Meldingsplicht 2019-nCoV (groep A)

2019-nCov is vanaf heden een groep A meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat u een patiënt met een verdenking met een infectie met 2019-nCoV per direct dient te melden aan de GGD. Deze meldplicht is noodzakelijk om tijdig passende maatregelen te kunnen nemen ter preventie van verspreiding van het virus. Onder aan deze brief leest u hoe u de GGD kunt bereiken.

Een mogelijke verdenking van 2019-nCoV

Huisartsen dienen voor het instellen van diagnostiek altijd te overleggen met de GGD Amsterdam. Afhankelijk van waar een patiënt zich bevindt en hoe ziek een patiënt is, wordt besloten of de diagnostiek in het ziekenhuis of thuis kan worden afgenomen (door de GGD of huisarts).

Thuisisolatie mogelijk

Patiënten met een mild ziektebeeld die voldoen aan de criteria zoals hierboven beschreven en waarbij diagnostiek naar 2019-nCoV geïndiceerd is maar waarbij de patiënt niet ernstig ziek is, kunnen onder bepaalde voorwaarden in thuisisolatie verblijven. De arts infectieziektebestrijding van de GGD bepaalt samen met de huisarts of de thuissituatie van de patiënt zich hiervoor leent. De duur van de maatregelen zijn afhankelijk van de resultaten van het diagnostisch onderzoek. De voorwaarden voor thuisisolatie zijn beschreven in de bijlage Thuisisolatie.

Intercollegiaal overleg

Het team Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden bereikbaar voor intercollegiaal overleg: 020-5555105; buiten kantoortijden: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

Meer informatie

Voor reizigers: website van het LCR  en Ministerie van buitenlandse zaken

Nieuw coronavirus Wuhan (2019_nCoV)_update 4_def (PDF, 95 kB)