Pad tot huidige pagina

JGZ en uw privacy

Wij vinden de privacy van u en uw kind erg belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens.

Digitaal dossier

Wij houden van uw kind een digitaal dossier bij. Na elk contact maakt een JGZ-medewerker notities in het dossier. In het dossier komt informatie over:

 • groei
 • gezondheid
 • ontwikkeling
 • vaccinatiegegevens
 • gezinssituatie
 • hoe het op school gaat

Wij krijgen gegevens van andere organisaties

De GGD Amsterdam biedt jeugdgezondheidszorg op basis van de Wet op de publieke gezondheidszorg. Om ons werk goed te kunnen doen krijgen we informatie van de gemeente en van DUO.

 1. Gemeentelijk bevolkingsregister
  Wij horen van de gemeente welke kinderen worden geboren, komen wonen of vertrekken. Zo kunnen we pasgeborenen de hielprik en gehoorscreening aanbieden. En kunnen we met uw toestemming het dossier doorsturen naar de JGZ-organisatie in uw nieuwe woonplaats.
 2. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  (DUO) geeft door naar welke school uw kind gaat. Zo kunnen wij kinderen voor gezondheidsonderzoeken uitnodigen. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u hierover bericht.

Beveiliging, beroepsgeheim en informatie delen

Het digitaal dossier is goed beveiligd.

Bij Jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten. Allemaal moeten zij zich aan het beroepsgeheim houden. Zonder uw toestemming delen wij geen informatie over u en uw kind met anderen. Als we een uitzondering maken informeren wij u.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim:

 • Bij signalen dat de veiligheid van uw kind in gevaar is handelen wij volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Bij signalen dat uw kind zich niet veilig kan ontwikkelen, bespreken wij dit met u. Wij doen dan ook een melding in de Verwijsindex multisignaal In de melding staat geen inhoudelijke informatie. Alleen naam, adres en geboortedatum van uw kind en de contactgegevens van de JGZ-medewerker.
 • Als uw kind onder toezicht is gesteld zijn we verplicht informatie te delen die de jeugdbeschermer of gezinsvoogd nodig heeft.

Anonieme gegevens voor kwaliteit en onderzoek

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze kwaliteit te verbeteren.

De GGD doet ook wetenschappelijk onderzoek met de gegevens die JGZ verzamelt. De onderzoekers kunnen persoonsgegevens, zoals namen, niet zien. Ze weten dus niet dat het om u en uw kind gaat.

Wij gaan er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het delen van gegevens voor onderzoek. Als u wel bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de JGZ-cliëntadministratie via: JGZclientadministratie@ggd.amsterdam.nl

Digitaal dossier inzien

Ouders en kinderen hebben het recht te weten welke informatie in hun digitale dossier staat.

 • Ouders kunnen het dossier inzien tot hun kind 12 jaar oud is
 • Kinderen van 12 jaar tot 16 jaar beslissen samen met hun ouders
 • Vanaf 16 jaar heeft alleen het kind recht op inzage

Maak een afspraak met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige als u het dossier wilt inzien. Die kan u uitleg geven en een kopie geven. Wij kunnen de informatie ook digitaal verstrekken.

Correcties, toevoegen eigen verklaring en vernietiging

 • De gegevens horen juist en volledig te zijn. U heeft het recht om ze te laten verbeteren of aanvullen. U kunt alleen feitelijke gegevens laten wijzigen, zoals naam en geboortedatum.
 • Bent u het niet eens met informatie of conclusies in het dossier? U kunt dan een aanvullende verklaring laten opnemen.
 • Vernietiging van het hele dossier is niet mogelijk. U kunt een verzoek indienen voor vernietiging van een deel van het dossier.

Wilt u iets wijzigen, neem dan contact op met uw eigen JGZ-locatie

Bewaartermijn

We bewaren het digitaal dossier tot 20 jaar na de 18e verjaardag van uw kind. Dat moet volgens de wet. Soms is de bewaartermijn langer, als uw kind bijvoorbeeld een zeldzame erfelijke aandoening heeft.

Verhuizen

Het digitaal dossier verhuist mee naar de JGZ-organisatie van uw nieuwe woonplaats. Wij vragen hiervoor uw toestemming. Als u naar het buitenland verhuist, kunt u een kopie of digitaal exemplaar aanvragen.