Pad tot huidige pagina

Ouders 0-4 jarigen

Goed kunnen praten en begrijpen wat anderen zeggen is heel belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Het is nodig voor het kunnen uiten van je gevoelens, het krijgen van vriendjes en je gebruikt taal om ermee te kunnen denken. Later op school heb je taal nodig om te begrijpen wat de leerkracht bedoelt.

Soms verloopt de taalspraakontwikkeling niet zoals het hoort:

 • Het kind zegt niets of heel weinig.
 • Het kind is niet goed verstaanbaar voor anderen.
 • Het kind praat thuis juist heel veel, maar zegt op de kinderopvang of voorschool niets.
 • Het kind spreekt in hele korte zinnen.

De preventieve logopedie richt zich op het zo vroeg mogelijk opsporen en voorkomen van problemen op het gebied van de taal- en de spraakontwikkeling bij kinderen. Door op tijd te signaleren worden deze op latere leeftijd voorkomen.

In Amsterdam zijn de preventief logopedisten van de GGD werkzaam op de Ouder-KindTeams, kinderopvang, voorscholen en basisscholen.

Het logopedisch spreekuur bij  het Ouder- en KindTeam

Bij de periodieke controles op het Ouder-KindCentrum is de logopedist betrokken bij het volgen van uw kind bij de taal- en spraakontwikkeling. De preventief logopedist is de specialist op het gebied van de taal- en spraak bij kinderen. Zij houdt gespecialiseerde spreekuren op het Ouder-KindCentrum.

Maakt u zich zorgen over de taal- en of spraakontwikkeling van uw kind?

Tijdens de periodieke controle kunt u uw zorgen voorleggen aan de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau. Zij kunnen dan een afspraak voor u maken voor het logopedisch spreekuur. U kunt ook op eigen initiatief een telefonische afspraak maken bij uw eigen Ouder-KindTeam.

Er is ook een mogelijkheid dat de arts of verpleegkundige u een consult voorstelt bij de preventief logopedist voor de beoordeling van de taal- en spraakontwikkeling van uw kind.

Waar?

Bij de Ouder-KindTeam-locaties in Amsterdam worden logopedische spreekuren gehouden door de preventief logopedisten van de GGD.

Hoe werkt het?

U ontvangt een uitnodiging voor het logopedisch spreekuur van uw eigen Ouder-KindTeam.

Uw kind wordt in een spelsituatie geobserveerd. In het gesprek met u geeft de preventief logopedist een advies op maat over de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Adviezen en controleafspraak
 • Advies tot verwijzing naar een logopedische praktijk.
 • Advies tot verwijzing naar een audiologisch centrum of VTO-team.

Wilt u zelf een afspraak maken?

Dat kunt u doen bij uw eigen Ouder-KindTeam. Hier staat een overzicht van de telefoonnummers.

Kinderdagopvang en voorscholen

Amsterdam kent verschillende voorzieningen voor de opvang van jonge kinderen. In de leeftijd tussen 2 en 4 jaar brengen veel kinderen een deel van de week door op de kinderopvang of voorscholen.

Een goede taalspraakontwikkeling is een voorwaarde voor veel andere ontwikkelingsprocessen van een kind. De vorderingen hierin zijn dan ook van erg belangrijk voor het welzijn, de zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot leren.

De preventief logopedist van de GGD is specialist op het gebied van de mondelinge communicatie. Zij bezoekt regelmatig de kinderopvang en voorscholen. Hierbij biedt ze ondersteuning aan de leidsters om de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Daarnaast bekijkt de preventief logopedist kinderen individueel of in groepsverband.

Observatie

Bij een bezoek aan de kinderopvang of voorschool let de preventief logopedist op de voorwaarden die nodig zijn voor het leren van taal en spraak. Hierbij kunt u denken aan een goed gehoor, een goed oogcontact, een goede motoriek of een voldoende communicatieve instelling. Belangrijk is dat zij ook nagaat of de taalontwikkeling van de peuters voldoende vordert.

Waarom zo jong al?

U vraagt zich misschien af waarom dit op deze jonge leeftijd al plaatsvindt? Er zijn ouders die denken dat hun kind wat langzamer is en dat het spreken wel komt. Iedereen kent wel verhalen van kinderen die lang niets zeiden en daarna ineens lange zinnen konden zeggen.

Kinderen leren taal en het spreken het gemakkelijkst tussen 0 en 6 jaar. Daarna wordt het moeilijker om een taal te leren. Daarom neemt het stimuleren van de communicatie al zo jong een centrale rol in op voorscholen en de kinderopvang.
5-7 % van de kinderen heeft meer moeite met het leren van taal. Vooral voor deze groep kinderen is het belangrijk om zeer tijdig extra taalstimulatie te krijgen bij een logopedist.

Hoe werkt het?

De kinderopvang of de voorschool meldt uw kind aan om te laten bekijken door de preventief logopedist. U wordt daarvan op de hoogte gesteld en er wordt aan u gevraagd toestemming te geven. Dit doet u door een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Na de observatie bespreekt de logopedist haar bevindingen met u.

Advies

Vaak zal de preventief logopedist na de observatie een advies geven. Dit kan bijvoorbeeld een oefening zijn of een advies hoe u de taal kunt stimuleren. Zij kan ook helpen een aanmelding te doen bij de Voorleesexpres. Als er meer onderzoek of behandeling nodig is geeft zij een advies tot verwijzing naar bijvoorbeeld een logopediepraktijk, een audiologisch centrum, een KNO-arts of naar VTO-Vroeghulp.

Met het advies in de hand

Met de adviesbrief gaat u naar de huisarts, die een verwijsbriefje voor u schrijft. Afhankelijk van het advies, maakt u zelf een afspraak bij de instelling of een logopediepraktijk. Bij het eerste bezoek neemt u de verwijsbrief van de huisarts mee. Meestal worden de kosten van logopedische behandeling vergoed. De logopediepraktijk waar u zich aanmeldt kan u daar meer informatie over verstrekken.

Voorlichting ouders / TOLK

Op uw (voor)school worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In het verlengde hiervan is het mogelijk dat de preventief logopedist van de GGD voorlichting op maat verzorgt. Hierbij kunt u denken aan:

 • Wat is logopedie en wat doet een logopedist op de (voor)school?
 • Communiceren is meer dan taal alleen.
 • Hoe verloopt een normale taalspraakontwikkeling en hoe stimuleer ik die als ouder?
 • Hoe leert mijn kind twee of drie talen?
 • Tot welke leeftijd is het gebruik van een speen of fles verantwoord?

De voorlichtingen hebben een laagdrempelig karakter. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een ‘koffieochtend’. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma TOLK.

Zie deze webpagina voor meer informatie over TOLK.

Informeer bij de logopedist van uw school naar de mogelijkheden of neem hiervoor contact op met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.
Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl