Pad tot huidige pagina

Ouders 4-12 jarigen

Een goede taalspraakontwikkeling is de basis voor een goede totale ontwikkeling. Taal heb je nodig om te kunnen leren en om je te kunnen uiten. De beste leeftijd om taal en spraak te leren ligt tussen de 0 en 6 jaar. Het is nodig voor het kunnen uiten van je gevoelens, het krijgen van vriendjes en je gebruikt taal om ermee te kunnen denken. Je hebt het nodig om te begrijpen wat de leerkracht op school bedoelt. Een goede taalspraakontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen en schrijven.

Voordat uw kind naar de basisschool gaat wordt er op het consultatiebureau al gelet op de taal en spraakontwikkeling. Ook op de kinderopvang en voorscholen is hier veel aandacht voor. Sommige problemen komen pas tot uiting als het kind al op de basisschool zit.

In Amsterdam zijn de preventief logopedisten van de GGD werkzaam op de Ouder-KindTeams, kinderopvang, voorscholen en basisscholen.

Preventieve logopedie op de basisschool

Screening Communicatieve ontwikkeling

Uw kind kan door de leerkracht of op uw eigen verzoek worden aangemeld bij de preventief logopedist voor een screening. Het gaat hier vooral om kinderen in de kleuterleeftijd. De logopedist gaat na of het praten van uw kind zich goed ontwikkelt. Zij kijkt en luistert naar de algehele communicatie, naar de stem, het spreken en de taalvaardigheid. Afhankelijk van de vraag kijkt zij ook naar de mond- en kaakontwikkeling of naar de luistervaardigheden en voorwaarden die nodig zijn voor het leren lezen en schrijven.

Hierbij maakt de logopedist o.a. gebruik van de Amsterdamse screening 5-jarigen. Meestal wordt uw kind voor de screening of het onderzoekje uit de klas gehaald. In een ruimte binnen de school heeft de logopedist een gesprekje met uw kind en moet hij of zij een aantal opdrachtjes doen. Op deze manier vormt de logopedist zich een beeld van wat uw kind begrijpt van de Nederlandse taal, hoe het zit met de zinsbouw, de woordenschat, de luistervaardigheid, en of de uitspraak  normaal is voor de leeftijd. Bij de beoordeling houdt zij rekening met kinderen die thuis een andere moedertaal spreken.
Het kan ook zijn dat uw kind in de klas wordt geobserveerd en dat de leerkracht tips en adviezen krijgt

Onderzoek aanvragen

Zit uw kind in een andere groep op de basisschool en heeft u twijfels over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u of de leerkracht van uw kind een onderzoek aanvragen.

Schriftelijke toestemming

Voordat uw kind wordt bekeken wordt u als ouder schriftelijk om toestemming gevraagd. Hiervoor tekent u een toestemmingsformulier dat u bij de leerkracht of leidster afgeeft.

Uitslag van het onderzoek

Na afloop van het onderzoek neemt de logopedist contact met u op. Dit gesprek is o.a. bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van uw kind.

Sommige kinderen praten thuis bijvoorbeeld veel meer dan op school. En als u thuis met uw kind een andere taal spreekt, zal de logopedist vragen stellen over de moedertaal van uw kind. Zij zal ook vragen of er twijfels zijn over het gehoor, of uw kind veel verkouden is (geweest), hoe uw zwangerschap en bevalling waren, of er taalproblemen in de familie voorkomen, en hoe u probeert de spraak en taal van uw kind te stimuleren.

Als het nodig is geeft de preventief logopedist u een advies of een kleine oefening mee. Deze zijn dan eenvoudig binnen uw gezin toe te passen. Als zij denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft zij een advies geeft tot verwijzing.

Met dit advies tot verwijzing, dat u op papier ontvangt, gaat u naar de jeugd- of huisarts. De jeugd- of huisarts schrijft een definitieve verwijzing uit.

De logopedist maakt een inschatting of u als gezin voldoende heeft aan een advies dat u zelf kunt toepassen. Sommige kinderen hebben een periode extra ondersteuning nodig bij het leren van spraak en taal of is er verder onderzoek nodig. Hierbij kunt u denken aan een advies om het gehoor verder te laten onderzoeken, verwijzing naar een logopediepraktijk, naar het team vroegtijdige onderkenning of een audiologisch centrum.

Via uw jeugd- of huisarts kunt u ook direct een verwijzing krijgen naar een logopediepraktijk bij u in de buurt. Hier kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van uw kind.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD-logopedist van uw basisschool of met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.

Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl

Taalstimulering individueel en in groepsverband

De preventief logopedist op school biedt de mogelijkheid om met kinderen uit groep 1/ 2 individueel of in kleine groepjes te werken. De groepjes bestaan uit maximaal 4 á 5 kinderen.

De leerlingen worden aangedragen door de leerkracht of worden door de logopedist gesignaleerd na aanleiding van een groepsobservatie in de klas.

Het is geen vervanging voor kinderen die logopedie nodig hebben, maar een aanvulling binnen het onderwijs.

Een voorbeeld van een taalstimuleringsles kan zijn ‘uitbreiding van de woordenschat’. Hierbij komen woorden aan bod die op dat moment aansluiten bij het thema dat op school aangeboden wordt.
Na elke les krijgen de kinderen oefeningen mee voor thuis.

Het aanbieden van taalstimulering individueel of in groepsverband verschilt per school. Informeer bij de school van uw kind of dit aangeboden wordt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD-logopedist van uw basisschool of met Jenta Sluijmers, teamleider Preventieve logopedie.
Per telefoon: 020 555 5961 of e-mail: logopedie@ggd.amsterdam.nl.